Sme úspešná, moderná, dobre organizovaná škola, orientovaná na študenta. Snažíme sa obmedzovať encyklopedizmus, reprodukovanie a pamäťové učenie. Podporujeme tvorivosť študentov, aktivitu, samostatnosť a rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov v príslušnom študijnom odbore.

Budovanie kvality a dobrého mena školy je založené najmä na:

  • kvalite výučby a riadenia
  • úspešnosti absolventov
  • motivácii a spokojnosti študentov
  • ponúkanom školskom vzdelávacom programe a jeho dôslednom napĺňaní
  • dobrom materiálno – technickom zabezpečení

Naša škola ponúka záujemcom možnosti štúdia v 3 technických odboroch.

ŠTUDIJNÉ ODBORY SPŠ SAMUELA MIKOVÍNIHO:

2840 M biotechnológia a farmakológia

Biotechnológia a farmakológia je inovovaný študijný odbor, ktorý pripravuje žiaka na činnosť v oblasti výroby biotechnologických, potravinárskych a farmaceutických produktov a v oblasti laboratórneho výskumu.

Obsah vzdelávania reaguje na nové trendy rozvoja farmaceutického a biotechnologického priemyslu, mikrobiológie, biochémie, ochrany životného prostredia, medicíny a výživy.

Ak budete študovať tento odbor, naučíte sa o technológiách, pri ktorých sa využívajú mikroorganizmy, rastlinné a živočíšne bunky, získate poznatky o baktériách, plesniach, kvasinkách a naučíte sa s nimi pracovať v laboratóriu, porozumiete, ako je možné pripraviť užitočné geneticky modifikované organizmy, naučíte sa robiť biochemické analýzy, ktoré sú nevyhnutné pri stanovení diagnózy chorých ľudí, zistíte, že biotechnológie je možné využiť aj pri zhodnotení odpadov, v energetike, pri ťažbe kovov a v iných oblastiach, získate vedomosti o liečivých látkach a liekoch, naučíte sa pripraviť liekové formy a analyzovať liečivá.

3692 M geodézia, kartografia a kataster

V študijnom odbore Geodézia‚ kartografia a kataster sa pripravujú stredoškolsky vzdelaní geodeti, kartografi. Študijný odbor dáva široký základ pre výkon rozmanitých činností v oblasti zememeračstva (zameriavanie terénu a stavieb), vyhotovovania máp a náčrtov, spôsobu evidovania vlastníctva k pozemkom a stavbám, zameriavania terénu pomocou prístrojov na princípe fotografovania, a špeciálnych meračských prác (poklesy terénu, posuny priehrad, mostov) a zameriavanie kultúrnych pamiatok.

Študijný odbor 3692 6 geodézia, kartografia a kataster je určený pre žiakov so záujmom o prírodné vedy, informatiku, výpočtovú techniku a technické vedy. Štúdium rozvíja a rozširuje všeobecné schopnosti, učí riešiť problémové úlohy, identifikovať ich, analyzovať a navrhovať optimálne riešenia.

Príprava absolventov odboru Geodézia‚ kartografia a kataster sa uskutočňuje v spolupráci so súkromným sektorom a meniacimi sa požiadavkami na vedomosti vzhľadom na rýchly vývoj v danom odbore v oblasti vedy a techniky a zároveň vytvára žiakom predpoklady na úspešné absolvovanie prijímacích skúšok na vysokoškolské štúdium.

3916 M životné prostredie

Študijný odbor životné prostredie vznikol v rámci SR v roku 1990 na SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici. Ako prví sme odbor otvorili a máme tak najdlhšiu tradíciu a najviac skúseností s výučbou tohto odboru. Kvalifikovaní učitelia pripravujú našich absolventov do praxe a samozrejme aj pre štúdium na VŠ nielen v rámci SR, ale aj zahraničia.

Problematika ochrany a tvorby životného prostredia je veľmi aktuálna a je riešená na národnej a medzinárodnej úrovni. Každý rezort potrebuje zamestnanca, ktorý rieši problematiku životného prostredia organizácie či podniku. Je preto potrebné vzdelať odborníkov v danej oblasti.
Štúdium je 4-ročné a je ukončené maturitnou skúškou.

3660 M vodné hospodárstvo

Vodné hospodárstvo je nový študijný odbor, ktorý vznikol ako výsledok spolupráce našej školy so Slovenským vodohospodárskym podnikom, štátny podnik a Katedrou vodného hospodárstva krajiny na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Študijný odbor vodné hospodárstvo reflektuje na odborné požiadavky na zamestnanca v odvetví vodného hospodárstva a tiež na nedostatok stredoškolsky vzdelaných odborníkov z tohto odvetvia na trhu práce. Absolventi tohto odboru sú preto žiadaní a majú možnosť okamžitého zamestnania na pracovných pozíciách vo vodohospodárskych podnikoch na území celého Slovenska.

www.mikovini.sk