Z histórie

SPŠE na Ulici Karola Adlera sídli na súčasnej adrese od roku 1976. Vznik školy sa datuje do roku 1968, kedy sa rozdelila pôvodná škola na Zochovej ulici. V rokoch 1968-1976 bola situovaná na Palisádach 44.
V roku 1976 bola škola presťahovaná do novej budovy 18-triednej základnej školy v Dúbravke. Nasledovalo prebudovanie, prispôsobenie budovy novým potrebám a dostavba dielní.
V škole bolo zriadené aj jedno z prvých školských výpočtových laboratórií, postupne sa vybudovali ďalšie. Zameranie školy sa v priebehu rokov menilo z oznamovacej techniky, meracej a silnoprúdovej elektrotechniky na výpočtovú a automatizačnú techniku.
Od školského roku 1993/94 sme zaviedli nové odborné zameranie Obrazová a zvuková technika, ktoré pripravuje technikov pre televízne a rozhlasové štúdiá, ako aj pre všetky pracoviská využívajúce audio alebo video techniku
Školský rok 1997/98 bol prvým pre odbor Informačné a telekomunikačné systémy zameraný na automatizáciu kancelárskych prác a informatických služieb v rozľahlých sieťach.
V priebehu rokov sa v budove školy vykonali rekonštrukčné práce. Bola zrekonštruovaná strecha, kotolňa, sociálne zariadenia a vstupný vestibul. Prebudovali sa elektrotechnické laboratóriá, laboratóriá výpočtovej techniky, vznikli multimediálne učebne ako i rozhlasové a obrazové štúdiá. V roku 2008 bola na škole vybudovaná fotovoltaická elektráreň.

Súčasnosť

Škola pripravuje na povolanie podľa školského vzdelávacieho programu špecialista IT v odbore 2675M elektrotechnika, a to v oblastiach:

  • POS - počítačové systémy
  • PIN - priemyselná informatika
  • OBZ - obrazová a zvuková technika

Škola pripravuje na povolanie podľa školského vzdelávacieho programu špecialista IT v odbore 2561 M informačné a sieťové technológie, a to v oblasti - IKT systémy a ich správa.

Poskytujeme vzdelávanie v programe CNA (Cisco Certified Networking Associate) s možnosťou získania medzinárodne platného certifikátu o odbornej spôsobilosti v oblasti sieťových technológií (e-vzdelávanie, CISCO SYSTEMS).
Po absolvovaní maturitnej skúšky majú študenti možnosť získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov - § 21 podľa vyhlášky NR SR č. 508/2009 Z.z. V minulosti to boli vyhlášky 74/1996 Z.z. a 718/2002 Z.z. - dôležité pre uplatnenie v praxi, ale aj pri štúdiu na FEI STU.
Od roku 2010 môžu záujemcovia s elektrotechnickým vzdelaním získať aj § 22 a § 23.
Neoddeliteľnou súčasťou vzdelávania je praktické vyučovanie v dieľňach školy a v spolupráci s firmami a organizáciami. Pre tých, ktorí potrebujú na výkon svojho povolania elektrotechnické vzdelanie škola ponúka diaľkové pomaturiné študium.

 

Od školského roka 2021/2022 bude pre študentov k dispozícii nový odbor - Technické lýceum - bilingválne štúdium.