SPŠ dopravná v Košiciach je jediná nadregionálna stredná škola, ktorá poskytuje komplexné odborné vzdelanie v oblasti dopravy - prevádzky a ekonomiky, elektrotechniky v doprave a telekomunikáciách, techniky a prevádzky cestných vozidiel,zasielateľstva a logistiky

Naši absolventi nájdu uplatnenie v dopravných, zasielateľských a logistických firmách, ale i vo všetkých výrobných i nevýrobných firmách, keďže doprava je súčasťou každej firmy. 

Výhody štúdia na našej škole:

 • poloha v centre mesta
 • štipendijný program pri štúdiu odboru prevádzka a ekonomika dopravy
 • osvedčenie o elektrotechnickej spôsobilosti v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
 • osvojenie si základov zvárania
 • realizácia odbornej praxe vo firmách
 • účasť na odborných exkurziách (aj v zahraničí)
 • odborné učebne: CAD programov aj s 3D tlačiarňou, s rušňovým trenažérom...
 • odborná učebňa DOP so Simulátorom ŽSR (program na simuláciu práce výpravcov, signalistov)
 • vlastná autoškola
 • jedáleň

Naše TOP: 

 • jedinečné projekty vytvorené žiakmi (napr. rušňový trenažér, renovácie automobilov)
 • odborné práce žiakov, ocenené Zväzom logistiky a zasielateľstva SR
 • úspechy žiakov na súťažiach v celoslovenských kolách (AMAVET, Enersol – SK, SOČ, Strojár Inovátor, Strojárska olympiáda, ZENIT)
 • najväčšie modelové koľajisko na Slovensku
 • zážitkové exkurzie doma aj v zahraničí (AE Mochovce, CHEMOSVIT, KIA Žilina, RD Vrútky, VW Bratislava, Metro v Prahe a ďalšie)
 • Erasmus+
 • návštevy veľtrhov a výstav (AUTOSALÓN Nitra, MSV a Transport a logistika v Brne...)
 • účasti na dobrovoľníckych akciách, zbierkach (Úsmev ako dar, MMM a i.)
 • propagácia dopravy na akciách pre verejnosť (,,jazdy na koľajisku“, Rušňoparáda)
 • úspešnosť žiakov študujúcich na VŠ rôzneho zamerania
 • široké uplatnenie absolventov na trhu práce

       NAŠE KRÉDO: „ ŽIVOT JE POHYB, POHYB JE DOPRAVA, DOPRAVA JE ŽIVOT.“