Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra ponúka žiakom možnosť vzdelávať sa v študijných odboroch

  • 4210 M 04 agropodnikanie so zameraním na farmárstvo
  • 4210 M 18 agropodnikanie so zameraním na kynológiu
  • 4336 M 01 veterinárne zdravotníctvo a hygiena so zameraním na chov hospodárskych zvierat
  • 4336 M 03 veterinárne zdravotníctvo a hygiena so zameraním na chov cudzokrajných zvierat

V školskom roku 2021/2022 navštevuje školu  464 žiakov (k 31.10.2021) zo 49 okresov a 7 krajov  Slovenska. Škola je vybavená okrem tried aj viacerými špecializovanými učebňami ako sú: multimediálna učebňa, jazykové učebne, učebne chovateľských predmetov, učebňa anatómie, fyziológie a patologickej anatómie, učebňa reprodukcie, inseminácie a chirurgie, učebňa veterinárnej starostlivosti, asanácie, mikrobiológie, parazitológie a hygieny potravín, špeciálna odborná učebňa pre chirurgiu - veterinárna ambulancia, laboratórna diagnostika, učebňa predmetov rastlinne výroby, učebne ekonomických predmetov, učebňa chémie, biológie, pitevňa, mikrobiologické laboratórium, salón pre psov,  a pod.

Škola má vysokokvalifikovaných učiteľov, ktorí majú bohaté odborné skúsenosti a ochotne ich odovzdajú svojim žiakom. V škole pôsobí aj špeciálny pedagóg, ktorý pracuje individuálne so žiakmi so zdravotným znevýhodnením. V škole pôsobí aj školský psychológ.

Pravidelne sa žiaci našej školy zúčastňujú na medzinárodných súťažiach v orbe alebo agroolympiády, Naši žiaci sa zúčastnili súťaží v krajinách ako Rakúsko, Poľsko, Portugalsko a Estónsko. Okrem toho sa pravidelne zúčastňujem súťaží: Mladý ekofarmár, SOČ (stredoškolská odborná činnosť), Mladý chovateľ, športových súťaží napr. florbal, atletika žiakov, bedminton, cezpoľný beh, orientačný beh a podobne.

Odbornú prax žiaci vykonávajú v stredisku odbornej praxeu zamestnávateľov (vo veterinárnych ambulanciách, v zoologických záhradách a v rôznych podnikoch s poľnohospodárskym zameraním). Vybraní žiaci sa v rámci odbornej praxe zúčastňujú aj stáže v Japonskuv Srbsku. Škola má 6 skleníkov, bylinkovú záhradu a úžitkovú záhradu a ovocný sad.  V škole sa chovajú tieto zvieratá – hrabavá hydina, vodná hydina, kozy, ovce, poník, pštrosy, prepelice, včely a pod.

V posledných rokoch škola prešla rozsiahlou rekonštrukciou vonkajších ale aj vnútorných priestorov, pribudli nové voliéry pre zvieratá, nové zvieratá, buduje sa nový kynologický areál.

Škola sa zapája aj rôznych projektov, napr. Erazmus plus  „Mladí veterinári na odbornom vzdelávaní a praxi v Srbsku“. Cez projekt IROP sa zrekonštruovali a zmodernizovali špeciálne učebne. Pomocou projektu „Modernizácia vzdelávania v SOŠ veterinárnej v súlade s potrebami vzdelanostnej spoločnosti“ sa škola vybavila informačno-komunikačnými technológiami. Škola patrí medzi 1 z 25 škôl, v ktorej sa realizuje projekt zameraný na podporu finančnej gramotnosti žiakov (FINQ).

Od roku 2014 škola funguje aj ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre veterinárne vedy, v ktorom ponúka množstvo vzdelávacích kurzov pre širokú verejnosť

Súčasťou školy je aj školský internát, kde je ubytovaných 240 žiakov a školská jedáleň, ktorá zabezpečuje žiakom celodenné stravovanie. Kapacita školského internátu sa plánuje rozšíriť.

Žiaci sa môžu realizovať aj v mimoškolských aktivitách. K dispozícii majú vzdelávacie krúžky, telocvičňu, posilňovňu, chovateľskú miestnosť, učebňu informatiky a pod.

Škola pomáha už mnoho rokov vychovávať nových pedagógov. Naši učitelia pôsobia ako cviční učitelia pre Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre a Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre.

Naši absolventi po skončení štúdia pokračujú na štúdium na Univerzite veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, ale aj na iných univerzitách na Slovensku alebo v zahraničí.

Obľúbené videá