Nájdete nás aj na: https://www.facebook.com/soscintorinska4

Sme vzdelávacia inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK v Nitre pyšná na pestrosť svojich študijných a učebných odborov, zameraných na techniku, služby, dopravu a obchod, na duálne vzdelávanie a tým na modernizáciu odborného vzdelávania.Praktické vyučovanie žiakov učebných odborov sa uskutočňuje vo vlastných dielňach školy, ktoré sú moderne vybavené  podľa materiálneho zabezpečenia daného odboru, alebo v partnerských zmluvných firmách.  V DUÁLNOM VZDELÁVANÍ  spolupracujeme v študijnom odbore ochrana osôb a majetku  s firmou Bonul,s.r.o a v  učebných odboroch autoopravár a elektromechanik  s firmami ContiTrade Slovakia,  HLM International, Autocentrum Nitra , Autoservis Dodo a Muehlbauer Technologies a Arriva a.s.

Štvorročné študijné odbory s maturitou:

ochrana osôb a majetku - DUÁLNE VZDELÁVANIE - TALENTOVÉ SKÚŠKY pozostávajú zo série psychotestov a overenia všeobecných pohybových zručností. Odbor nie je vhodný pre žiakov so ŠVVP .Naučia sa technicky a prakticky zvládnuť prostriedky na ochranu objektov a zákrokov proti páchateľom. Absolvujú aplikované predmety ako náuka o zbaniach a strelive, ochrana osôb a majetku, špecialna telesná výchova, ekonomika, bezpečnostné právo .....

kozmetička a vizážistka - pre všetkých, čo majú cit pre krásu a jemnosť. Učia sa kompletné kozmetické ošetrenie tváre a tela. Získavajú zručnosť s prístrojmi na báze lasera, ultrazvuku a radiofrekvencie. Odborná prax: 1.2,roč. -jeden deň v týždni, 3.4. roč. - dva dni v týždni. 

prevádzka a ekonomika dopravy - pre tých, ktorí chcú rozumieť ekonomike v doprave, účtovníctvu, podnikaniu. Naučia sa pracovať so systémom riadenia, využívať zabezpečovaciu techniku v doprave a uplatňovať princípy logistiky. Poďte s nami a pomôžme doprave. 

obchod a podnikanie - získa vedomosti o podnikateľskej činnosti, o organizácii podnikania a drobného podnikania . Získa vedomosti z mrketingu, techniky propagácie, manažmentu a manažérskych čiností.