Stredná odborná škola technická vo Vrábľoch poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie a stredné odborné vzdelanie. Úplné stredné odborné vzdelanie poskytujeme v študijných odboroch, kde má absolvent možnosť získať maturitné vysvedčenie, výučný list a Certifikát Slovenskej obchodnej komory. Stredné odborné vzdelanie poskytujeme v učebných odboroch, kde absolvent získa výučný list a Certifikát Slovenskej obchodnej komory. Hlavným cieľom školy je príprava budúcich kvalifikovaných odborníkov v oblasti strojárstva, elektrotechniky a logistiky. Sme komplexná škola, v jednom areáli máme teoretické vyučovanie a odborný výcvik. Školské vzdelávacie programy v plnej miere akceptujú požiadavky trhu práce. Veľmi kvalitné materiálne technické vybavenie školy je zabezpečované z európskych fondov, projektov a v spolupráci s firmami vrábeľského priemyselného parku a blízkeho okolia. Dôkazom kvality výučby sú okrem uplatnenia absolventov na trhu práce aj výsledky počas štúdia a umiestnenia žiakov v súťažiach odborných zručností.

Vyučujeme dva cudzie jazyky – anglický a nemecký s možnosťou zapájania sa do jazykových súťaží. Do duálneho vzdelávania sú zapojené všetky študijné a učebné odbory  školy. Duálne vzdelávanie znamená úzke prepojenie vzdelávania na strednej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa a kvalitnejšiu odbornú pripravenosť v reálnom pracovnom prostredí v súlade s požiadavkami budúcich zamestnávateľov. Formou duálneho vzdelávania študuje v našej škole 189 žiakov, ktorí sa stretávajú s najmodernejšou technológiou a špičkovou technikou v 18 firmách zapojených do duálneho vzdelávania v Nitrianskom kraji. Absolventi v profesii mechanik elektrotechnik, mechatronik a elektrotechnik po ukončení štúdia získavajú naviac ešte Osvedčenie o odbornej  spôsobilosti na vykonávanie činnosti na elektrických zariadeniach podľa § 21 vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. Všetci absolventi môžu po skončení štúdia získať aj certifikát SOPK vydaný v SJ, AJ a NJ.

Projekty: Priebežne prebiehajú projekty eTwinning, Erasmus+, Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP.  Škola má schválený projekt celkovej modernizácie učební a učebných pomôcok prostredníctvom projektu IROP: Modernizácia odborného vzdelávania na SOŠ technickej vo Vrábľoch.

Krúžková činnosť: Krúžková činnosť je veľmi široká a rôznorodá. Je zameraná na výchovu a vzdelávanie, aktívny oddych a rozvoj aktivít podľa výberu žiakov. Realizuje sa prostredníctvom záujmových krúžkov odborného, športového environmentálneho zamerania.

Športové a iné aktivity školy: Realizujeme športové, výtvarné a literárne súťaže, preventívne výchovno-vzdelávacie  aktivity, humanitné akcie, exkurzie, výchovné koncerty, besedy s významnými osobnosťami.

Uplatnenie absolventov v praxi:  Našou prioritou je vychovať absolventov schopných plniť požiadavky budúcich zamestnávateľov a uplatniť sa na trhu práce v domácich a zahraničných firmách strojárskeho a elektrotechnického zamerania. Spolupráca s firmami zabezpečuje absolventom plynulý prechod zo vzdelávania na trh práce nadobudnutím kvalifikácie a praxe priamo u zamestnávateľov na nových moderných technológiách.