Informácie o štúdiu

 • vyučovanie je zabezpečené v komplexe budov SOŠT Hlohovec, ktorého súčasťou sú budovy teoretického vyučovania, dielní, telocvične, kuchyne s jedálňou a športový areál,
 • absolventi 3-ročných učebných odborov získajú výučný list, môžu pokračovať v nadstavbovom štúdiu a získať maturitné vysvedčenie,
 • absolventi 4-ročných študijných odborov získajú maturitné vysvedčenie a výučný list a majú možnosť študovať na vysokej škole, alebo sa môžu uplatniť v niektorých technicko-hospodárskych funkciách,
 • žiaci študijných a učebných odborov majú možnosť absolvovať zváračský kurz (plameňom, elektrickým oblúkom, v ochrannej atmosfére),
 • absolventi odborov s elektro zameraním získajú osvedčenie o elektrotechnickej spôsobilosti.

 

SOŠT Hlohovec pre zatraktívnenie svojich študijných a učebných odborov spolupracuje s najväčšími podnikmi v regióne, ktoré sú schopné pre svojich žiakov zabezpečiť určité výhody – poskytnutie pracovnej obuvi, odevu, stravovanie, mesačné odmeny a pod. SOŠT Hlohovec umožňuje žiakom  štúdium v systéme duálneho vzdelávania.

 

SOŠT Hlohovec vo všetkých študijných odboroch prispôsobuje obsah učiva v rámci povolenej normy o poznatky moderných informačných technológií a výpočtovej techniky tak, aby sa absolventi našich odborov priblížili v týchto technológiách úrovni vyškolených správcov počítačových sietí a pod.

 

SOŠT Hlohovec ako učebné pomôcky používa rôzne technológie, príkladom čoho je moderná učebňa, v ktorej sa používajú ako učebné pomôcky osobné automobily PEUGEOT, na ktorých si žiaci majú možnosť vyskúšať montáž a demontáž najmodernejších komponentov.

 

Prečo k nám

 • absolvovanie zváračských kurzov (ZM1, ZG, TIG
 • získanie elektrotechnickej spôsobilosti (§21) u elektrotechnických odborov
 • možnosť žiaka (rodiča) uzatvorenia učebnej zmluvy v rámci duálneho vzdelávania
 • úzka spolupráca učiteľ - žiak - rodič
 • v blízkosti autobusová a železničná stanica
 • vyučovanie aj formou exkurzií, výstav, prednášok
 • športový areál, tenisové kurty
 • krúžky - športové, automobilový, jazykové
 • odborný výcvik – prevádzkové pracoviská (firmy)
 • prevádzkové pracoviská v blízkosti bydliska
 • odmeny žiakov na prevádzkových pracoviskách

 

Iné výhody: 

 • rozšírenie vzdelania o ďalšie profesie (výučné listy)
 • u učebných odborov možnosť získania maturity v nadstavbovom štúdiu
 • možnosť realizácie vlastnej zákazky (napr. výmena pneumatík, oleja, drobné opravy automobilu, zváračské práce, ....)
 • 100 % uplatnenie absolventov na trhu práce

 

 

Mimoškolské aktivity / voľný čas – krúžky /

 • predmetové olympiády a súťaže: - športové - jazykové - odborné
 • záujmové krúžky – jazykové, športové, technické (počítačový, automobilový, ..)
 • exkurzie, výstavy, prednášky