Pravdepodobnosť zmeny práce počas produktívneho veku a rastúce tempo technického pokroku predpokladá, aby škola pripravila svojich žiakov na budúcnosť, aby získané kompetencie vedeli využívať v každodenných situáciách.

  Škola chce poskytnúť žiakom kvalitné odborné vzdelanie, pedagógom sebarealizáciu, rodičom istotu dobrého uplatnenia sa ich detí na trhu práce, postavenie a ohodnotenie zodpovedajúce mimoriadnemu významu ich práce, zamestnávateľom vysoko kvalifikovanú  pracovnú silu s možnosťou ich ďalšej profesionálnej orientácie, obyvateľom regiónu ponúknuť celoživotné vzdelávanie v Centre odborného vzdelávania a prípravy.

Poslaním SOŠ technickej je poskytnúť žiakom také vzdelávanie, ktoré im bude individuálne prispôsobené, bude rozpoznávať ich silné stránky s prihliadnutím na osobné záujmy, aby boli v  budúcnosti pripravení na pracovný aj osobný život. Naším cieľom je vychovať zo žiakov takých odborníkov, ktorí:

  • budú ovládať moderné prostriedky informačno-komunikačných technológií,
  • zvládnu aspoň jeden cudzí jazyk,
  • metódy a prostriedky komunikácie budú pre nich samozrejmosťou,
  • dokážu sa pružne prispôsobiť požadovaným podmienkam pri svojom vstupe na trh práce,  
  • budú otvorení a tolerantní voči ostatným, 
  • budú veriť v kultúrne hodnoty európskej  civilizácie.

Víziou  SOŠ technickej je byť modernou a uznávanou inštitúciou, materiálne a technicky dobre vybavenou, vzdelávajúcou rôzne vekové kategórie záujemcov,  kde sa každý absolvent uplatní na trhu práce alebo v ďalšom vzdelávaní.

Pedagogickí zamestnanci školy - učitelia, majstri odbornej výchovy a vychovávatelia  sa snažia vo svojom pôsobení  vychádzať dôsledne z potrieb žiakov, zohľadňujúc ich danosti a dispozície, a motivovať ich do učenia modernými vyučovacími formami a metódami. V oblasti rozumovej výchovy je naším cieľom rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, samostatnosť, aktivitu a sebahodnotenie. Preferujeme využívanie pedagogických stratégií zameraných na riešenie problémových úloh, tvorbu projektov a ich prezentácie. Podporujeme kvalitné jazykové vzdelávanie, rozvíjanie  zručností v informačno-komunikačných technológiách. Ako odborná škola s technickým zameraním sa orientujeme hlavne na rozvíjanie manuálnych zručností a psychomotorických spôsobilostí žiakov, ktoré tvoria podstatnú časť všestrannej prípravy v našich podmienkach.