ŠKOLA V ZNAMENÍ ROBOTIZÁCIE A AUTOMATIZÁCIE

 

Výhody štúdia v SOŠ strojníckej

Žiak po ukončení štvorročného štúdia na našej škole získava nielen maturitné vysvedčenie ale aj  výučný list a naši absolventi majú otvorené dvere tak na vysokú školu, ako aj do zamestnania. O našich absolventov majú veľký záujem prosperujúce strojárske a elektrotechnické firmy. Sú to firmy, ktoré sú stabilné na trhu práce, poskytujúce svojím zamestnancom možnosť odborného rastu, dobré platové podmienky a výborné sociálne programy.

 

Odborný výcvik

Naša škola má vlastné dielne odborného výcviku a celá výučba, teoretické aj praktické vyučovanie, prebieha v komplexe areálu školy. Všetci žiaci SOŠs si môžu za zvýhodnené ceny urobiť zváračské kurzy, ktoré sú v súčasnosti veľmi žiadané na trhu práce. Dielne sú vybavené novou, modernou technológiou a strojmi, ktoré používajú firmy vo svojej výrobe. Prihlasujeme sa stále do nových a nových projektov, kde získavame nielen špičkové vybavenie do našich dielní a odborných učební ale naši učitelia a majstri odbornej výchovy účasťou na rôznych stážach a školeniach získavajú najnovšie poznatky v oblasti vedy a techniky.

 

Učebné plány ktoré reflektujú potrebu trhu práce zameranú na robotizáciu a automatizáciu

Súčasný stav automatizácie priemyslu potvrdzuje, že robotizácia sa stáva neoddeliteľnou súčasťou výrobných a nevýrobných procesov. Neustále rastie tlak na zvyšovanie kvality a produktivity. Veľmi úzko spolupracujeme so zamestnávateľmi v našom regióne a spolu hľadáme také riešenia, aby naši absolventi boli čo najlepšie pripravení pre potreby trhu práce. Upravili sme preto školské vzdelávacie programy pre odbory mechanik nastavovač a mechanik strojov a zariadení a zahrnuli sme do nich tematické celky zamerané na robotizáciu a automatizáciu.

Aj v odboroch zameraných na elektrotechniku nezaostávame za súčasnými trendmi a v odbore mechanik elektrotechnik pripravujeme žiakov pre firmy, kde je práca s robotmi úplnou samozrejmosťou. V učebni automatizácie pripravujeme študentov na pochopenie základných princípov pre oblasť automatizácie a robotiky. Na to využívame systém UniTrain, ktorý umožňuje modelovanie fyzikálnych veličín vo využití virtuálneho prostredia. Týmto virtuálnym prostredím nahrádzame reálne meracie prístroje ako ampérmeter, voltmeter, generátor, osciloskop. Systém nám umožňuje pochopiť funkciu PLC systémov v automatizácií, ktoré sa v súčasnosti vo veľkom používajú v rôznych odvetviach priemyslu.

 

PRAKTICKÉ VYUČOVANIE JE ZÁKLAD ÚSPECHU V BUDÚCOM POVOLANÍ

Naši žiaci sa pripravujú na budúce povolanie v strojárskych a elektrotechnických odboroch na pracoviskách odborného výcviku. Učia sa ovládať základné druhy obrábacích strojov ako sústruhy, frézovačky, brúsky, vŕtačky, nastaviť  obrábacie centrá, merať obrobky a udržiavať a ošetrovať CNC stroje. Na pracoviskách CNC technológií pracujú s riadiacimi programami SINUMERIK, MIKROPROG, FANUC a HEIDENHAIN.

Do nášho technického portfólia pribudlo robotické rameno FANUC LRMate 200iD, ktoré naši žiaci využívajú pri výučbe takých tém, akými sú používanie a ovládanie iPendantu, základy programovania – pohybové inštrukcie a logické inštrukcie, vytvorenie a priradenie programov a iné. Okrem firmy FANUC spolupracujeme a sme podporovaní svetovými firmami SIEMENS a MITSUBISHI.

Vybavenie pracovísk odborného výcviku potrebnými strojmi, prístrojmi a zariadeniami pre jednotlivé odbory spĺňa vysoký štandard školského vzdelávacieho programu. Na odbornom výcviku žiaci získavajú vedomosti a praktické zručnosti v takej kvalite, že sú žiadaní na trhu práce u zamestnávateľov už počas štúdia na našej škole. Žiaci v končiacich ročníkoch vykonávajú odborný výcvik priamo na pracoviskách zamestnávateľov, kde dostávajú za produktívnu prácu aj odmenu.