ŠKOLA V ZNAMENÍ ROBOTIZÁCIE A AUTOMATIZÁCIE

 

Výhody štúdia v SOŠ strojníckej

Žiak po ukončení štvorročného štúdia na našej škole získava nielen maturitné vysvedčenie, ale aj  výučný list. Takisto žiaci učebných odborov získajú na konci štúdia výučný list a naši absolventi teda majú otvorené dvere tak na vysokú školu, ako aj do zamestnania. Najúspešnejší absolventi môžu navyše získať Certifikát Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, ktorý zaváži pri uchádzaní sa o zamestnanie. Na dôvažok môžu naši žiaci absolvovať zváračský kurz za veľmi výhodné ceny. O našich absolventov majú veľký záujem prosperujúce strojárske a elektrotechnické firmy. Sú to firmy, ktoré sú stabilné na trhu práce, poskytujúce svojim zamestnancom možnosť odborného rastu, dobré platové podmienky a výborné sociálne programy.

 

Učebné plány ktoré reflektujú potrebu trhu práce zameranú na robotizáciu a automatizáciu

Súčasný stav automatizácie priemyslu potvrdzuje, že robotizácia sa stáva neoddeliteľnou súčasťou výrobných a nevýrobných procesov. Neustále rastie tlak na zvyšovanie kvality a produktivity. Veľmi úzko spolupracujeme so zamestnávateľmi v našom regióne a spolu hľadáme také riešenia, aby naši absolventi boli čo najlepšie pripravení pre potreby trhu práce. Upravili sme preto školské vzdelávacie programy pre odbory mechanik nastavovač a mechanik strojov a zariadení a zahrnuli sme do nich tematické celky zamerané na robotizáciu a automatizáciu.

Aj v odboroch zameraných na elektrotechniku nezaostávame za súčasnými trendmi a v odbore mechanik elektrotechnik pripravujeme žiakov pre firmy, kde je práca s robotmi úplnou samozrejmosťou. V učebni automatizácie pripravujeme študentov na pochopenie základných princípov pre oblasť automatizácie a robotiky. Na to využívame systém UniTrain, ktorý umožňuje modelovanie fyzikálnych veličín vo využití virtuálneho prostredia. Systém nám umožňuje pochopiť funkciu PLC systémov v automatizácii, ktoré sa v súčasnosti vo veľkom používajú v rôznych odvetviach priemyslu. Naši študenti tak vedia, že počítače nie sú len na hry a prezentácie, ale vedia toho omnoho viac – napríklad riadiť obrábacie stroje a roboty, ovládať smart autá alebo využívať najmodernejšie technológie, akými sú automatizované linky.

 

Praktické vyučovanie ako základ úspechu v budúcom povolaní

Naši žiaci sa pripravujú na budúce povolanie v strojárskych a elektrotechnických odboroch na pracoviskách odborného výcviku. Učia sa ovládať základné druhy obrábacích strojov ako sústruhy, frézovačky, brúsky, vŕtačky, nastaviť  obrábacie centrá, merať obrobky a udržiavať a ošetrovať CNC stroje. Na pracoviskách CNC technológií a robotizácie pracujú s riadiacimi programami SINUMERIK, MIKROPROG, FANUC a HEIDENHAIN.

Do nášho technického portfólia pribudlo robotické rameno FANUC LRMate 200iD. Okrem firmy FANUC spolupracujeme a sme podporovaní svetovými firmami SIEMENS a MITSUBISHI. Veľmi zaujímavo sú vybavené pracoviská pre mechanikov počítačových sietí, a to nielen potrebným zariadením na prenos informácií v počítačových sieťach, ale každý žiak má svoje pracovisko vybavené potrebným PC hardvérom.  V spolupráci pedagógov a žiakov tohto odboru sa naša škola radí medzi školy so špičkovým prenosom dátových informácií zabezpečovaných novovytvorenou optickou sieťou na celej škole.

Ďalšie benefity pre našich žiakov

Žiaci elektroodborov získavajú Osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnika, § 21 podľa Vyhlášky 508/2009 Z. z. MPSVR SR. Žiaci v končiacich ročníkoch vykonávajú odborný výcvik priamo na pracoviskách zamestnávateľov, kde dostávajú za produktívnu prácu aj odmenu. 

Škola zabezpečuje žiakom stravovanie v školskej jedálni, ale k dispozícii je aj školský bufet a potravinové a nápojové automaty. V poobedňajších hodinách je žiakom k dispozícii revitalizovaná posilňovňa, telocvičňa a multifunkčné ihrisko s najmodernejším EPDM povrchom určeným na športy, ako je volejbal, basketbal, tenis, či minifutbal. 

 

Projekty

Účasť na rozmanitých projektoch sa na našej škole teší veľkej popularite, pretože vieme, že nás to neustále posúva ďalej a núti nás to premýšľať nad budúcnosťou školy a jej absolventov. V rámci operačného programu Interreg V–A Slovenská republika – Česká republika sa naša škola a hlavný cezhraničný partner,  Střední odborná  škola Frýdek – Místek zapojila  do spoločného projektu, ktorého hlavným cieľom je vzájomné zvýšenie úrovne a kvality odborného vzdelávania škôl v oblasti zvárania metódou TIG a CNC obrábania a programovania.

Ďalší projekt s názvom Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou je zameraný na zvýšenie doterajšej úrovne vzdelávania v oblastiach čitateľskej, matematickej, prírodovednej, finančnej, jazykovej a IKT gramotnosti žiakov realizáciou extra hodín, mimoškolskou činnosťou žiakov, poznávacími exkurziami a  rozvíjanie kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov prostredníctvom pedagogických klubov, vzdelávania a odborných stáží.

Vďaka projektom prešla škola za posledné obdobie veľkou modernizáciou. Zrekonštruované boli strechy na dvoch pavilónoch, trieskové hospodárstvo, nádvorie za starou dielňou a pribudlo nové multifunkčné ihrisko. Najväčšie finančné prostriedky boli investované vďaka projektu IROP do úplne novej dielne praktického vyučovania, ktorej vybavenie by škole mohla závidieť nejedna firma. „Táto škola je jednotkou v systéme duálneho vzdelávania, preto som rád, že pokračuje v tradícii, ktorú má, a spolupracuje s firmami z Považskej Bystrice a okolia. Tento projekt je v hodnote 2,7 mil. eur, z toho 600 tis. eur financuje Trenčianska župa, zvyšok je príspevok z eurofondov,“ vysvetlil pri slávnostnom odovzdaní dielne do užívania predseda TSK Jaroslav Baška. Okrem rekonštrukcie dielne praktického vyučovania so zázemím sa vďaka projektu, ktorý župa stihla zrealizovať za jeden rok, vynovilo aj jej vybavenie, pribudlo 10 univerzálnych sústruhov, 5 CNC sústruhov a 5 CNC frézovačiek, ale aj 10 frézovačiek s príslušenstvom a pásový schodolez. Špičkovým technickým vybavením tak škola láka nielen nových žiakov, ale aj ďalších partnerov duálneho vzdelávania. Za posledné roky presiahli investície do školy 3,8 mil. eur.

 

Bohatá krúžková činnosť

Žiaci našej školy majú k dispozícii množstvo rozmanitých krúžkov. Tí, ktorých zaujíma technika, môžu svoj talent rozvíjať v krúžkoch ako základy robotizácie, základy CNC programovania, základy zvárania, PLC a automatizácia alebo mikroelektronika a PC technika v praxi. Jazykovo nadaní žiaci cibria svoje komunikačné schopnosti v anglickom a slovenskom jazyku. Svoju fyzickú kondíciu naši študenti rozvíjajú v množstve športových krúžkov, akými sú atletický, kondično – regeneračný, posilňovací, fit krúžok alebo športové hry a cvičíme pilates.

 

Škola je tu pre študentov

V našej škole sú študenti prvoradí. Škola je tu pre študenta a nie študent pre ňu. Zaujímame sa o potreby našich žiakov a radi si vypočujeme o ich problémoch, starostiach i radostiach. Našim cieľom je škola moderná, vybavená kvalitnými pomôckami, novou technikou, ale aj plná porozumenia, radosti a šťastia