O škole

 • 60 - ročná tradícia, patrí k najväčším školám v regióne so zameraním na stavebníctvo
 • od roku 2013 je škola Centrom odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve v rámci ŽSK
 • ako jediná stavebná škola v kraji organizuje každoročne Medzinárodnú odbornú súťaž „Mladý stavbár“
 • našou prioritou je kvalitne pripravovať žiakov nielen pre trh práce, ale aj na úspešnú reprezentáciu svojho remesla, školy a Žilinského samosprávneho kraja
 • sme otvorenou vzdelávacou inštitúciou pre rodičov, firmy a širokú verejnosť s ponukou vzdelávacej, výchovnej a spoločenskej činnosti

 Benefity/Výhody

 • duálne vzdelávanie
 • možnosť zapojiť sa do projektov Erasmus +
 • možnosť absolvovania zváračského kurzu vo vlastnej Zváračskej škole
 • špecializované učebne na praktickom vyučovaní, Stanica emisnej kontroly
 • zrekonštruované dielne praktického vyučovania, areál teoretického vyučovania
 • kvalifikovaná práca v stavebných firmách, s ktorými naša škola dlhodobo spolupracuje
 • ubytovanie vo vlastnom školskom internáte, celodenné stravovanie v školskej jedálni
 • telocvičňa, workoutové a futbalové ihrisko, ihrisko na plážový volejbal, profesionálne vybavené posilňovne
 • tematické a odborné exkurzie, prednášky a semináre, odborné súťaže, záujmové krúžky
 • slávnostné imatrikulácie a vyraďovanie maturantov
 • deviataci prijatí do 3-ročných učebných odborov, ktorých miesto bydliska je vzdialené od školy viac ako 50 km, budú počas štúdia bezplatne ubytovaní v školskom internáte
 • žiaci, ktorí nedokončili 9. ročník základnej školy, majú možnosť si deviaty ročník na našej škole dokončiť

Projekty

Medzinárodné projekty dávajú možnosť žiakom - budúcim remeselníkom zdokonaľovať sa, získavať vieru vo vlastné schopnosti, pripravovať sa zodpovednejšie na svoje povolanie, vedú ich k samostatnosti a tým umožňujú zvýšiť ich flexibilitu na trhu práce, realizujeme výmenné stáže žiakov do Českej republiky, Nemecka, Rakúska, Poľska, Portugalska, Talianska a Španielska

Duálne vzdelávanie

Hlavným cieľom duálneho vzdelávania je pripraviť žiaka na výkon povolania tak, aby plne zodpovedal požiadavkám zamestnávateľa a prispieť tak k zvýšeniu uplatnenia absolventov na trhu práce. Pre žiakov duálny systém vzdelávania znamená, že im umožní získať väčšinu svojich praktických skúsenosti v reálnych podmienkach zamestnávateľa. Výučba v škole sa strieda s praktickým vyučovaním v priestoroch zamestnávateľa.

Máme výbornú spoluprácu s firmou Maruna s.r.o. Terchová, Fines a.s. Žilina, A-Z Servis s.r.o. Žilina, ARTCO s.r.o. Žilina, Bohuslav Ondruš, Kotrčina Lúčka, VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o., Horný Hričov a firmou Kamon s.r.o. Považská Bystrica. Samozrejme spolupracujeme aj s inými stavebnými firmami v Žiline a jej okolí.

Úspechy

Súťaž zručností „Mladý stavbár“

Majstrovstvá SR strechárskych remesiel žiakov - CONECO

Súťaž „Tímový záchranár – hasič“

Celoslovenská školská prezentačná výstava výrobkov a služieb žiakov stredných škôl JUVYR

Medzinárodná súťaž zručností žiakov stredných škôl v odboroch murár a tesár – Kyjov, ČR

Medzinárodná súťaž remeselných zručností ,,SUSO“

Medzinárodná súťaž remeselných zručností v odbore murár, stolár, inštalatér–Vysoké Mýto,ČR

Medzinárodná súťaž remeselných zručností v odbore inštalatér – Vyškov, ČR

Celoslovenská súťaž z predpisov BOZP – Tatranská Lomnica a Prešov

Odborná súťaž „Murár“ - Nitra

Súťaž odborných zručností v odbore murár – „Mapei mladým“, Ivanka pri Dunaji

Uplatnenie v praxi

Zo stretnutí s bývalými žiakmi vieme, že väčšina z nich je zamestnaná v odbore, prípadne príbuznom odbore a máme aj absolventov - a nie je ich málo, ktorí pracujú v zahraničí - sú výborne teoreticky a prakticky pripravení a tým aj dobre uplatniteľní na trhu práce s nadpriemernými zárobkami.