Stredná odborná škola služieb, Košická 20 v Prešove oslávila 35. výročie od svojho vzniku.
Má bohatú tradíciu v Prešovskom kraji a úspešných absolventov vo sférach služieb, v rámci vlastného podnikania, štúdiom na vysokých školách na Slovensku a v zahraničí.

     Prevádzka školy je realizovaná v troch budovách. V objekte na Košickej 20 je teoretické vyučovanie všetkých študijných a učebných odborov  a praktické vyučovanie  pre žiakov odborov grafik tlačových médií a fotograf. Na pracoviskách praktického vyučovania Centrum, Prostejovská 35 prebieha  praktické vyučovanie (odborný výcvik a odborná prax)  pre žiakov odborov: kaderník, kaderník – vizážista, vlasová kozmetika, kozmetik, aktuálne aj kozmetička a vizážistka a pre odbor fotograf. V prenajatých priestoroch na Exnárovej 9, Prešov prebieha  praktické vyučovanie (odborný výcvik a odborná prax)  pre žiakov odborov: kaderník a kozmetik a aktuálne aj  kozmetička a vizážistka / kadernícke a kozmetické služby.

     Stredná odborná škola, Košická 20, Prešov sa môže pochváliť spoluprácou s rôznymi organizáciami, spoluprácou s významnými osobnosťami,  je zapojená do rozmanitých aktivít, získala mnoho úspechov, ponúka voľnočasové aktivity, prezentuje sa na úrovni mesta, kraja, Slovenska ale aj na medzinárodnej úrovni.

     Život školy je prezentovaný na webovom sídle školy https://zsssluz.edupage.org, na oficiálnej stránke našej školy na sociálnej sieti  https://www.facebook.com/sossluziebkosicka20presov/ ale aj v  školskom časopise Pomimo.

     Smerovanie školy v dlhodobom výhľade vychádza z poznania súčasnej situácie v oblasti školstva. Hlavným cieľom  školy je pripraviť kvalifikovaného, samostatného a tvorivého absolventa, ktorý sa dokáže uplatniť v konkurenčnom prostredí v súlade s potrebami trhu práce a rozvojovým programom spoločnosti.

 • SME MODERNÁ ŠKOLA - OTVORENÁ PRE VŠETKÝCH ŽIAKOV
 • PONÚKAME ZÍSKANIE ODBORNÉHO VZDELANIA, KVALITNEJ PROFESIJNEJ PRÍPRAVY V ZAUJÍMAVÝCH A KREATÍVNYCH ODBOROCH
 • UPLATŇUJEME MODERNÉ METÓDY A POSTUPY, VYUŽÍVAME MODERNÉ  INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE
 • MÁME MOTIVAČNÉ PROSTREDIE PRE ŽIAKOV, UČITEĽOV (BOHATÁ MIMOŠKOLSKÁ ČINNOSŤ, ÚČASŤ NA  CELOSLOVENSKÝCH A MEDZINÁRODNÝCH SÚŤAŽIACH
 • PONÚKAME MOŽNOSŤ INDIVIDUÁLNEHO ZAČLENENIA ŽIAKOV
 • SPOLUPRACUJEME S PARTNERSKÝMI ŠKOLAMI NA SLOVENSKU I V ZAHRANIČÍ (HRADEC KRÁLOVÉ, VIZOVICE, HLUBOŠ, TARNOW)
 • VYUŽÍVAME MEDZINÁRODNÉ MOBILITY (ČESKO, TALIANSKO, ŠPANIELSKO)

História školy:  

https://zsssluz.edupage.org/a/o-skole-2?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQ1OSZzdWJw...

NAJ ŠKOLY

 • kvalitná profesijná  príprava
 • kreatívne odbory a prostredie
 • moderné metódy, postupy vzdelávania, informačné technológie
 • motivačné prostredie pre žiakov
 • pozitívna školská klíma
 • kreatívne prostredie
 • odborná prax na strediskách praktického vyučovania
 • otvorenosť školy pre všetkých žiakov
 • humanizácia vzťahu učiteľ - žiak
 • vybavenie školy – telocvičňa, posilňovňa, relaxačné zóny, jedáleň, knižnica

TRADIČNE NA ŠKOLE

 • prepojenie teórie s praxou
 • podpora remesiel a služieb
 • zahraničné odborné stáže, projekty
 • prezentácia školy na verejnosti (výstavy, prehliadky)
 • regionálne, celoslovenské a medzinárodné prehliadky a súťaže
 • zapájanie žiakov do olympiád a stredoškolskej odbornej činnosti
 • dobrovoľníctvo, charita, zbierky
 • bohatá mimoškolská činnosť
 • medzinárodná spolupráca s partnerskými školami na Slovensku i v zahraničí - Hradec Králové, Vizovice, Tarnow.