Naša škola sa nachádza na Okružnej ulici v Poprade.

Pozostáva z troch budov - školy, kde prebieha teoretické vyučovanie, domova mládeže /internát/ a budovy s dielňami pre odborný výcvik, ktorá sa nachádza oproti spomenutým dvom. Absolventi našej školy získavajú odborné vedomosti pod vedením kvalifikovaného pedagogického zboru a taktiež praktické pracovné zručnosti prostredníctvom duálneho systému vzdelávania a majstrov odborného výcviku 

DUÁLNE VZDELÁVANIE MOŽNÉ VO VŠETKÝCH NAŠICH ODBOROCH

Účinná a efektívna spolupráca stredných odborných škôl so zamestnávateľmi znamená výučbu pre zamestnanie a to cestou zosúladenia výučby v školách s potrebami zamestnávateľov. 

Výnimočnosť v partnerstve znamená aktívnu spoluprácu žiakov, školy a firiem.

Absolventi, ktorí úspešne vykonali maturitnú skúšku, majú možnosť ďalšieho vzdelávania rovnocenne s absolventmi iných škôl, vrátane štúdia na vysokých školách.    

Naše TOP

  • štipendiá 
  • internát priamo v budove školy
  • profesorský zbor
  • duálne vzdelávanie s možnosťou okamžitého zamestnania sa po škole
  • odborná prax vo firmách v reálnych podmienkach pracovného života
  • školský časopis
  • vyučovanie aj prostredníctvom virtuálnej reality a najnovších trenažéroch