Škola je porovnateľná s bežnou strednou odbornou školou. Poskytujeme kvalitné vzdelanie v učebných a študijných odboroch a pripravujeme žiakov na budúce povolanie.

KTO MÔŽE ŠTUDOVAŤ V  SOŠ PRE ŽIAKOV S TP?

žiaci s diagnózou: DMO, diabetes, epilepsia, vývinové poruchy učenia, poruchy reči, sluchu, zraku, porucha autistického spektra, chorí a zdravotne oslabení... 

VÝHODY VZDELÁVANIA V SOŠ PRE ŽIAKOV TP:

- V spolupráci s ostatnými úsekmi IPR zabezpečujeme žiakom nielen kvalitné odborné vzdelanie v príslušnom učebnom alebo študijnom odbore, ale aj komplexnú liečebnú rehabilitáciu – výchovnú, zdravotnú, liečebnú, sociálnu, psychologickú a rehabilitačnú.
- V IPR je zabezpečená bezbariérovosť celého zariadenia.
- Materiálno-technické vybavenie školy, jednotlivých učební a dielní je na vysokej úrovni, čo zefektívňuje a skvalitňuje výchovno-vzdelávací proces.
- Vo výchovno-vzdelávacom procese uplatňujeme individuálny prístup  k jednotlivým žiakom, rešpektujeme obmedzenia, ktoré sú podmienené zdravotným postihnutím žiakov.
- Priaznivé pracovné prostredie zabezpečuje všetkým žiakom rovnosť šancí a možností.
- Žiaci absolvujú množstvo odborných exkurzií, výstav, divadelných predstavení, súťaží a iných voľnočasových aktivít.
- Škola bola zapojená do dvoch medzinárodných projektov Connecting Classrooms a Comenius, v rámci ktorých sa žiaci zdokonaľovali v anglickom jazyku a  sme zapojení v medzinárodnom projekte ERASMUS+

Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím, Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava v spolupráci s IPR poskytuje:

  • kvalitné vzdelanie žiakom z celého Slovenska v odboroch učebných, študijných, nadstavbových a v pomaturitnom štúdiu,
  • možnosť ukončiť si 9. ročník ZŠ,
  • celodenné bezplatné stravovanie a ubytovanie v internáte,
  • komplexnú liečebnú rehabilitáciu,    
  • odbornú celodennú zdravotnú starostlivosť,
  • moderné materiálno-technické vybavenie učební a dielní,
  • účasť v medzinárodných projektoch,
  • individuálny prístup vo vzdelávaní,
  • podporu žiakom zo sociálne slabšieho prostredia.

Máme triedy s malým počtom žiakov, v jednej triede je maximálne 10 žiakov.

Kontakt:

riaditeľka školy: 02/59209 156      jana.chromikova@iprba.sk

soc. referent:     02/59209 107      www.iprba.sk