SOŠ potravinárska si za 50 rokov svojej existencie vydobyla stabilné postavenie v nitrianskom regióne vo vzdelávaní v klasických potravinárskych odboroch...

Odbory, ktoré otvárame v školskom roku 2023/2024

Učebný odbor: (dvojročný)

2982 F potravinárska výroba

odbor je určený žiakom, ktorí neukončili 9. ročník ZŠ

Učebné odbory: (štvorročné)

2977 H cukrár kuchár 

2978 H cukrár pekár

Študijné odbory: (štvorročné)

6442 K obchodný pracovník

2958 M kontrolór potravín

poznámka: odbor pracovník marketingu v školskom roku 2023/2024 neotvárame

Nadstavbové štúdium: (dvojročné)

2952 L výroba potravín

Sme školou, ktorá je zapojená v systéme duálneho vzdelávania

DUÁLNE VZDELÁVANIE poskytujeme v nasledovných odboroch:

2978 H cukrár pekár - 4 ročný učebný odbor

6442 K obchodný pracovník - 4 ročný študijný odbor

 

 

Škola má veľmi dobré podmienky na teoretickom a praktickom vyučovaní. Žiaci vykonávajú praktické vyučovanie pre všetky odbory vo vlastných dielňach v priestoroch školy. Žiaci učebných odborov a nadstavbového štúdia v dielňach, ktoré boli v rámci projektu IROP „Progresívne vzdelávanie v cukrárstve a pekárstve“ rekonštruované a modernizované. Vo vyšších ročníkoch majú žiaci možnosť realizovať praktické vyučovanie u renomovaných zamestnávateľov, kde si rozvíjajú svoje vedomosti a zručnosti v príprave na povolanie. Absolventi štvorročných učebných odborov môžu pokračovať v dennom nadstavbovom štúdiu a štúdium ukončiť maturitnou skúškou.

Žiaci, ktorí neukončili základnú školu, môžu študovať v dvojročnom učebnom odbore potravinárska výroba.    

V školskej predajni JUNIOR sa predávajú pekárske a cukrárske výrobky.

Za dlhodobý prínos vo vzdelávaní budúcich potravinárov škola získala kredit Centrum odborného vzdelávania v pekárstve a cukrárstve!