Stredná odborná škola polytechnická v Liptovskom Mikuláši je škola s dlhoročnou tradíciou, ktorej korene siahajú až do roku 1871, kedy bola založená Prvá slovenská poľnohospodárska škola v Uhorsku s vyučovacím jazykom slovenským. Aj keď nosným zameraním školy bolo poľnohospodárstvo, škola sa vždy snažila pružne reagovať  na požiadavky trhu práce, kde v  súčasnosti dominuje požiadavka na kvalifikovaných ľudí najmä v  oblasti strojárstva. Škola spolupracuje s významnými strojárskymi a poľnohospodársko-potravinárskymi firmami na Liptove,  ktoré sa v systéme duálneho vzdelávania  snažia pripraviť si   zamestnancov „ šitých na mieru“. V oblasti poľnohospodárskej a potravinárskej výroby sme tiež  reagovali  na aktuálne požiadavky trhu, ktorý má záujem o absolventov v  oblasti agroturistiky, potravinárskeho priemyslu a mechanizácie poľnohospodárstva.

     Hlavné študijné odbory   zamerané na  technické vzdelávanie sú mechanik strojov a zariadení a mechanik číslicovo riadených strojov. V poľnohospodárstve je to odbor agropodnikanie – agroturistika s rozšíreným vyučovaním chovu koní a jazdectva. Škola ponúka aj možnosť štúdia v trojročných odboroch zameraných na agromechanizáciu a potravinárstvo.  Jedinečnosťou našej školy je aj ponuka dvojročných učebných odborov v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva.