Sme škola s viac ako 50 ročnou tradíciou a jedinečnými odbormi nielen v Košickom kraji, ale aj na Slovensku. Ponúkame kvalitné vzdelávanie s podporou IKT, kvalitnú odbornú prax v systéme duálneho vzdelávania a na zmluvných pracoviskách. Náš vysokokvalifikovaný pedagogický zbor pripravuje žiakov pre oblasť poľnohospodárstva, potravinárstva, ale aj služieb. Sme flexibilní, prispôsobujeme sa potrebám trhu práce, študentom, aj ich rodičom. Poskytujeme štúdium nielen v dennej , ale aj večernej a diaľkovej forme. Pre absolventov strednej školy s maturitou ponúkame pomaturitné štúdium.

Škola má v správe elokované pracovisko v Rozhanovciach a Zemplínskej Teplici, kde sa nachádzajú odborné učebne, dielne pre odborný výcvik.

Aké výhody ponúkame?

 • jedinečnosť odborov v Košickom kraji
 • motivačné štipendium
 • certifikát IES umožňujúci žiakom zamestnať sa po skončení štúdia v ktoromkoľvek štáte EU
 • odborné stáže a exkurzie v zahraničí
 • účasť na celoslovenských a medzinárodných súťažiach
 • duálne vzdelávanie
 • študijné a učebné odbory žiadané na trhu práce
 • zapojenie školy do projektov
 • autoškola - vodičské oprávnenie B a T (pre vybrané odbory bezplatne)
 • barmanský kurz
 • rekvalifikačné kurzy
 • možnosť študovať večernou a diaľkovou formou
 • vybavenie školy na vysokej úrovni
 • nadštandardná starostlivosť o žiakov

Bližšie informácie o živote na našej škole nájdete tiež na stránke:  https://sospasnavkosice.edupage.org/? 

a Facebookovej stránke: https://www.facebook.com/profile.php?id=100084014810185