Z histórie našej školy

Správy o počiatkoch teoretickej výučby učňov  v Senici sa zachovali z 19.storočia. Samostatná učňovská škola s učiteľským zborom vznikla až v roku 1948, kedy do nej nastúpilo 407 žiakov rozdelených do 14 tried. Učebne však nestačili pre všetkých, preto boli prenajaté ďalšie dve. Jedna z nich sa nachádzala v susedstve školy, v hosťovskej izbe hostinca Vidových. V septembri a októbri museli byť učitelia aj cez prestávky v triedach alebo na dvore, pretože nebolo zborovne. Učiteľský zbor tvorili len piati externí učitelia odborných predmetov a prvý riaditeľ učňovskej školy Ján Lesák.

V čase vzniku samostatnej učňovskej školy v Senici sa väčšinou zaškoľovali učni zo súkromných podnikov a remeselníkov v odboroch kovo, drevo, stavebné profesie, predavači, krajčíri, obuvníci, pekári, cukrári, mlynári, mäsiari, sklenári, čalúnnici, sedlári, fotografisti a klobučníčky.

V školskom roku 1951/1952 je v kronike zachytená prvá zmena. Mení sa názov školy na Základnú odbornú školu . Počet učňov stúpal, zriadili sa elokované triedy v Holíči a na Myjave, a preto sa začalo s výstavbou novej budovy školy.  Tú otvorili v školskom roku 1964/1965 pre 705 žiakov s 29 triedami a 15 učebňami.
Po roku 1970 sa škola stala atraktívnou aj  vďaka modernej budove a úprave okolia  –  do prírodného exteriéru pribudla umelecká práca akademického sochára Petra  Paliatku, záhradná plastika Holubica ako symbol mladosti a orientácie školy na všestranné rozvíjanie osobnosti žiaka. Vybudoval sa aj nový športový areál, školská jedáleň a kuchyňa, šatne pre žiakov a ambulancia dorastovej lekárky.
Stredné odborné učilište v tomto období navštevovalo vyše tisíc žiakov, ktorí odborné zručnosti  nadobúdali v šiestich strediskách praktického vyučovania. Škola vďaka vysokej kvalite a variabilite práce získala výborné meno, vážnosť a úctu v širokom okolí medzi pedagógmi, rodičmi a žiakmi.

Od školského roka 1991/2000 došlo  k novým zmenám. Škola začínala v nových, neznámych spoločenských a ekonomických podmienkach, reagovala na nové požiadavky pracovného trhu, prestavby systému vzdelávania v učilištiach, vytýčila si nové ciele a úlohy výučby a výchovy. K pôvodným odborom pribudli nové, napríklad kozmetička, vlasová kozmetika, obchodný pracovník, kaderník a praktická žena.

Od 1.9.2008 dostala nový názov – Stredná odborná škola v Senici. Zároveň sa začalo s modernizáciou učební a do vyučovacieho procesu sa zavádzajú prostriedky informačno-komunikačných technológií.
Práca v SOŠ však nepredstavuje len teoretické vyučovanie a odborný výcvik. Veľký dôraz  pri práci so študentmi sa kladie na výchovnú stránku. Dôkazom pozitívneho výchovného pôsobenia všetkých pedagogických zamestnancov na našich žiakov sú ich rôzne aktivity, napr. charitatívne akcie ako Nezábudka, Biela pastelka, Kvapka krvi, výmena odborných skúseností pedagogických pracovníkov a študentov školy v rámci projektu Mosty na Moravu. Medzinárodný projekt Enersol vedie žiakov k ochrane životného prostredia .

O práci školy pravidelne informuje školský časopis, ktorý má už viac ako desaťročnú tradíciu, a www stránky školy.
Počas svojej existencie škola pripravila tisíce kvalifikovaných odborníkov rôznych profesií. Je málo miest a obcí nášho regiónu, v ktorých nepôsobia naši bývalí absolventi alebo nežijú študenti našej školy.

Spracované podľa textu Ing. Júlie Gabčovej

.

Riaditelia školy od jej založenia po súčasnosť:
 

 • 1948 – 1968     Ján L e s á k
 • 1968 – 1970     RNDr. Jozef K a r a s
 • 1970                 Jozef H y p k ý
 • 1970 – 1986     PhDr. Margita P e k a r o v á
 • 1986 – 1990     Ing. Ladislav M a r a f k o
 • 1990 – 1991     Ing. Jozef Š k o r ň a
 • 1991 – 2008     Mgr. Roman Š e d i v ý
 • 2008 – 2009     Ing. Karol K u n o v s k ý
 • 2009                 Mgr. Libuša O r g o n í k o v á
 • 2009 - 2019      Mgr. Pavol P a r a d e i s e r
 • 2019                 Ing. Danica R a p a n t o v á
Obľúbené videá