Naša škola má široké spektrum učebných i študijných odborov pre potreby stavebníctva, automobilového priemyslu a služieb. Všetky odbory pripravujú odborníkov pre žiadané odvetvia v našom hospodárstve a každý náš absolvent má veľa možností nájsť si uplatnenie na trhu práce. Tí najlepší môžu pokračovať v ďalšom štúdiu na vysokej škole. Našou snahou a cieľom vždy bolo vytvoriť žiakom podnetné prostredie na získavanie teoretických vedomostí a odborných zručností. Žiaci vykonávajú odbornú prax na našich pracoviskách - kadernícky a kozmetický salón, stavebné a dopravné pracovisko, cukrárska a kuchárska dielňa a taktiež v 15 firmách. Za prácu sú finančne  odmeňovaní, žiaci absolvujú stáže v domácich i zahraničných podnikoch. 

Obľúbené videá