Stredné odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín je škola s viac ako 60 ročnou tradíciou, ktorej hlavným cieľom je udržať a zvyšovať zamestnateľnosť absolventov školy.

O úspešnosti práce školy svedčia dva argumenty:

  • po absolvovaní školy sa takmer 90% jej absolventov štúdijných a učebných odborov ihneď zamestná (Zdroj: Štatistika ÚP)
  • cca 15% jej absolventov štúdijných odborov je prijatých na štúdium na vysokej škole

Tento cieľ je možné dosiahnuť len zvyšovaním teoretickej a odbornej prípravy žiakov počas ich štúdia, čo je podmienené:

  • zavádzaním informačných a komunikačných technológií do vzdelávacieho procesu
  • permanentným zvyšovaním kvalifikačnej úrovne učiteľov
  • spoluprácou s firmami a inštitúciami v regióne Trenčína
  • spoluprácou s príbuznými školami v európskom regióne
  • využívaním grantov EÚ na rozvoj školy
  • zvyšovaním dobrého mena školy a jej propagácie formou účasti žiakov na rôznych slovenských aj medzinárodných súťažiach (Trenčiansky robotický deň).

Príďte medzi nás!