2977 H   cukrár kuchár

Štvorročný učebný odbor

ukončený záverečnou skúškou.

 Štvorročný učebný odbor pre chlapcov aj dievčatá. Absolvent ovláda práce spojené so samostatnou prípravou pokrmov, pozná suroviny, nápoje a technológiu ich výroby, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, receptúry a technologické postupy bežných a náročných jedál, ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kultivované a spoločenské správanie, vie odborne komunikovať so zákazníkom. Zároveň získava vedomosti a zručnosti pri výrobe cukrárskych výrobkov. Učebný odbor cukrár kuchár, vzniká na podnet podnikateľov Slovenska so zameraním na hotely, reštaurácie a podniky spoločného stravovania.

 Možnosti pracovného uplatnenia absolventa sú v priemyselnej výrobe, v štátnych a súkromných podnikoch, ako samostatný podnikateľ v potravinárskej výrobe, v reštauráciách, v hoteloch, v ostatných zariadeniach spoločného stravovania pri príprave cukrárskych výrobkov, jedál a stolovania. Absolvent získa výučný list z obidvoch odborov.

Absolventi majú možnosť pokračovať v dvojročnom nadstavbovom štúdiu na našej škole a získať maturitu.

2978 H cukrár pekár

Štvorročný učebný odbor

ukončený záverečnou skúškou

Absolventi sú kvalifikovaní pracovníci so širokým odborným profilom, vykonávajú odborné činnosti v pekárskej a cukrárskej výrobe. Absolvent získa výučný list z obidvoch odborov, čím získa možnosť širšieho uplatnenia na trhu práce. Absolventi majú možnosť pokračovať v dvojročnom nadstavbovom štúdiu na našej škole a získať maturitu.

Škola zabezbečuje študentom: odborný výcvik vo vlastných dielňach, účasť na odborných seminároch, súťažiach a stážach.

2954 H mäsiar

Trojročný učebný odbor 

ukončený záverečnou skúškou

Absolventi sú kvalifikovaní pracovníci so širokým odborným profilom, schopní samostatne vykonávať odborné technické a technologické činnosti v mäsopriemysle. Sú pripravení na výkon odborných činností vo veľkovýrobných podmienkach, v stredných i malých podnikoch, v predaji a hodnotení potravinárskych výrobkov , ich expedícii, ako aj na samostatné podnikanie.

Absolventi majú možnosť pokračovať v dvojročnom nadstavbovom štúdiu na našej škole a získať maturitu.

2978H biochemik pre výrobu piva a sladu

Trojročný učebný odbor 

ukončený záverečnou skúškou

  • absolventi sú kvalifikovaní pracovníci schopní samostatne vykonávať odborné technické a technologické činnosti pri výrobe piva a sladu
  • sládok je uznávaný expert na varenie piva, ktorý pozná všetky technologické postupy a receptúry pri výrobe piva a má všetky predpoklady na to, aby po príslušnej praxi vedel posudzovať základné a pomocné suroviny, kontrolovať nastavené technologické parametre
  • v tomto štúdiu je možné pokračovať aj nadstavbou s maturitou
  • výučný list, ktorý naši absolventi na konci štúdia dostanú ich oprávňuje založiť si vlastnú živnosť a prevádzkovať svoj vlastný malý pivovar, čo mnohí z nich aj robia.

NOVÉ UČEBNÉ ODBORY
 4571 H  záhradník 

Trojročný učebný odbor 
štúdium ukončené záverečnou skúškou - VÝUČNÝ LIST
Absolvent učebného odboru záhradník je kvalifikovaný odborník schopný pracovať v
záhradníckej výrobe, v záhradníckych podnikoch, v obchode i službách. Je uplatniteľný na trhu práce i ako
samostatný živnostník. Pozná jednotlivé druhy kvetín a sadovníckeho materiálu, pozná podmienky pre
pestovanie a ochranu rastlín. Vie sa orientovať v obchodných činnostiach s využitím marketingu pri predaji
záhradníckeho tovaru. Absolvent je schopný vykonávať záhradné a krajinárske úpravy, realizácie záhrad a
ich údržbu.

 2956 H mäsiar kuchár 

Štvorročný učebný odbor

ukončený záverečnou skúškou
Štvorročný učebný odbor mäsiar kuchár umožňuje  absolventom základných škôl získať

stredné odborné vzdelanie s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými
zručnosťami  tak, aby boli schopní samostatne vykonávať  činnosti v oblasti prípravy, výroby, manažovania, kontroly mäsiarskej výroby a gastronómie.
 Odborný výcvik vykonávajú v školských výrobných dielňach a na zmluvných externých
pracoviskách v mäsovýrobe a v gastronomických zariadeniach.

 

Študijné odbory, ukončené maturitnou skúškou

Čo môže byť krajšie ako priateľstvo so zvieratami?

Naša škola je známa tým, že žije v súlade s prírodou. Odbory ako podnikanie v chovoch spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat  a podnikateľ pre rozvoj vidieka, či včelár/včelárka sa celý rok venujú v škole starostlivosti o zvieratá. Či je víkend alebo prázdniny, zvieratá by  bez ľudskej starostlivosti neprežili. Zvieratá sú súčasťou každodenného života našich žiakov.

4553 K Podnikateľ pre rozvoj vidieka

Štvorročné štúdium ukončené maturitnou skúškou.

Si ten, ktorému práca rukami nevadí a je rád v prírode či so zvieratami ? Alebo obdivuješ silné stroje, rýchle kone, či kúzlo dedinského života?  Miluješ poctivé jedlo a dobrých ľudí okolo seba?  Tak toto je odbor pre Teba.

Žiaci získajú počas štúdia široké vedomosti aj praktické zručnosti z oblasti poľnohospodárstva (veľkovýroby i domáceho hospodárstva) - chovu hospodárskych zvierat,  pestovania rastlín, mechanizácie  aj z oblastí spojených so životom na vidieku – spracovanie poľnohospodárskych produktov tradičnými aj modernými  technológiami, základy vybraných domácich remesiel, život vo vidieckej obci

Škola zabezpečuje žiakom:

  • pravidelnú odbornú prax v poľnohospodárskych podnikoch, kde žiaci vykonávajú odborné práce so zvieratami, strojmi, poľnohospodárskou evidenciou a pod.
  • Odbornú prax v špičkových zariadeniach vidieckeho cestovného ruchu s možnosťou zahraničných stáži
  • Základné zručností  pri jazde na koni a koči, záhradníctvo, sokoliarstvo, poľovníctvo,
  • Prehĺbenie poznatkov o regióne, v ktorom žiak žije (príroda, kultúra, spoločenské a podnikateľské možnosti)
  • Vodičský preukaz „T, A“
  • Možnosť svoje schopnosti predviesť na rôznych odborných súťažiach

Absolvent sa uplatní  v podnikateľských činnostiach ako samostatne hospodáriaci roľník, ktorý dokáže viesť svoje hospodárstvo a je schopný na tento účel využívať podporu štátu.

Uplatní sa v službách na vidieku, v agroturistike a vo vidieckom cestovnom ruchu, v správe obcí, v mimovládnych organizáciách podieľajúcich sa na rozvoji vidieka.

Absolvent získa maturitné vysvedčenie aj výučný list, v prípade záujmu vysvedčenie IES, ktoré mu zabezpečí plne uznané vzdelanie v každej krajine EÚ.

Absolvent môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

 

4234 M podnikanie v chovoch spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat

Štvorročný študijný odbor ukončený maturitnou skúškou.

Študenti získajú vedomosti z profesijnej prípravy o celej oblasti podnikania  v chovoch spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat, ktoré sú komerčne dostupné na slovenskom trhu.

Teoretické vyučovanie je  organizované v priestoroch školy a zahŕňa poznatky z biológie, anatómie, technológie ich chovu, tiež etológiu (správanie sa zvierat) a výber zvierat do vybraných podmienok. Praktické vyučovanie je organizované formou praxe v  učebniach  praktického  vyučovania a priamo na pracoviskách zamestnávateľov. Odbornú prípravu umocňuje absolvovanie odborných exkurzií a realizácia praxe na špecializovaných pracoviskách.

Študenti vedia vykonávať činnosti súvisiace s technológiou  chovu zvierat, kŕmením a výživou zvierat, prípravou krmív pre  spoločenské zvieratá ako aj ekonomickým využívaním  zariadenia a pomôcok v procese starostlivosti o zvieratá. Vie riadiť osobný automobil, čo je nutnosť pri malom podnikaní (je súčasťou vyučovania).

Uplatnenie : ako podnikatelia v predaji a v chovoch týchto zvierat, v  chovných staniciach,  v zakladaní a organizovaní práce v útulkoch zvierat, v predaji a distribúcii krmív, pomôcok, obydlí  a hračiek pre zvieratá.

Študenti po ukončení štúdia majú možnosť pokračovať v štúdiu na akejkoľvek vysokej škole, ale najmä, vzhľadom na štúdium predmetov ako sú biológia, zoológia, etológia, anatómia zvierat, na veterinárskej.

 

6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu

Štvorročný študijný odbor ukončený maturitnou skúškou

 Absolvent získa vedomosti o dejinách, o kultúre, o živote a práci ľudí v regiónoch, ako aj o využití voľného času v prírode a širokom okolí.

Absolvent sa uplatní, v cestovných kanceláriách, informačných centrách, v múzeách ako informátor, organizátor cestovného ruchu v regiónoch a obciach, v stravovacích a ubytovacích zariadeniach, v sprievodcovských činnostiach.

Študenti v rámci praxe absolvujú kurz jazdy na koni, lyžiarsky kurz, turistiku, vodácky výcvik a cykloturistiku.

Absolvent môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole.