Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda je dlhodobo stabilným poskytovateľom výchovno – vzdelávacieho procesu v študijných odboroch pedagogického a sociálneho zamerania. Maturitné vzdelanie vrámci skupiny odborov 76 Učiteľstvo tu v dennej i externej forme doteraz úspešne ukončilo vyše tisíc absolventov. Priebežná implementácia projektov prináša kvalitné a moderné materiálno - technické vybavenie školy.  Prostredníctvom zazmluvnených poskytovateľov odbornej praxe na území mesta Košice je z dlhodobého hľadiska zastabilizovaná sféra praktickej časti vzdelávania vo výchovnovzdelávacích (odbor UMŠ) a sociálnych inštitúciách (odbor SVP). Samozrejmosťou sú lyžiarsky kurz, letný turistický kurz, kurz ochrany života a zdravia či formačné pobyty tried a exkurzie.

Zameranie študíjných odborov určuje skladbu vyučovacích predmetov: dôraz sa popri všeobecnovzdelávacích predmetoch kladie na výchovy a odborné predmety, z prírodovedných sa NEVYUČUJE CHÉMIA a FYZIKA, MATEMATIKY je menej...

  • Vynikajúca príprava do praxe - budúceho zamestnania v materských školách, školských kluboch detí či v sociálnej sfére a zároveň kvalitné základy pre štúdium v príbuzných odboroch na VŠ - to všetko v širšom centre Košíc...
  • Multimediálna výbava každej triedy/učebne, posilňovňa, knižnica, hudobné nástroje, študovne, internet...
  • Veľký výber mimoškolských aktivít a krúžkov s rôznym zameraním.