Stredná odborná škola pedagogická je škola so 40-ročnou tradíciou. Sídli na Bullovej ulici 2 v bratislavskej Dúbravke. Prešla niekoľkými zmenami názvu - od Strednej pedagogickej školy, cez Pedagogickú a sociálnu akadémiu až po súčasný názov, ktorý ju určuje ako typ strednej odbornej školy s pedagogickým zameraním.

Ponúka štúdium v skupine študijných odborov 76 Učiteľstvo. Aktuálne otvárame a ponúkame:

4-ročné štúdijné odbory pre absolventov ZŠ ukončené maturitnou skúškou:

  • 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
  • 7662 M animátor voľného času (predtým kultúrno-výchovný pracovník)
  • 7670 M pedagogický asistent
  • 7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

 

2-ročné diaľkové pomaturitné štúdium (2. maturita):

  • 7649 N Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
     

O štúdium na všetkých študijných odboroch je stále veľký záujem. Niet divu, veď sme jediným typom strednej školy, ktorá poskytuje široké odborné vzdelanie orientujúce sa popri pedagogike a psychológii hlavne na humanitné a umelecké predmety. Študentom ponúkame tiež pestrú paletu voliteľných predmetov, v teoretickej i praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky sú zahrnuté témy z výtvarnej výchovy, hudobnej výchovy, dramatickej výchovy a telesnej výchovy v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, z vedenia krúžku záujmovej činnosti, z dejín kultúry, zo služieb cestovného ruchu v odbore animátor voľného času.

V súčasnosti má škola 11 tried denného štúdia (a 8 tried pomaturitného). Škola zamestnáva 27 interných pedagogických a 9 nepedagogických zamestnancov. Pracuje u nás školská psychologička a pedagogická asistentka. V školskom roku 2021/2022 plánujeme otvoriť 3 triedy denného štúdia.

Škola má výborné materiálne vybavenie: v každej triebe je k dispozícii projektor, máme dve počítačové učebne,  jazykové učebne, gitarovú učebňu, učebňu klavíra vrátane 13 keyboardov pre žiakov, výtvarnú učebňu s kuchynkou, učebňu tvorivej dramatiky s tanečným priestorom, množstvom bábok a kostýmov, odbornú učebňu k semináru odbornej praxe, profesionálne vybavený javiskový priestor pre spoločenské podujatia, knižnicu s beletriou a odbornou literatúrou (viac ako 7000 titulov) a časopismi (20 titulov), dve telocvične a vynovenú posilňovňu. V celej škole je pripojenie na internet. Naši žiaci majú k dispozícii žiacku oddychovú zónu s kuchynkou (chladnička, mikrovlnka a rýchlovarná kanvica).

V blízkosti školy sa nachádza zimný štadión a plaváreň.

Pri výchove našich študentov nám pomáhajú pedagógovia cvičnej materskej školy BamBullka (ulica Bullova 2) priamo u nás v budove, školských klubov detí a zamestnanci rôznych kultúrnych inštitúcií,  v ktorých naši študenti vykonávajú odbornú i učebnú prax. Súčasťou pedagogickej praxe sú aj exkurzie do špeciálnych škôl a zariadení. Máme šťastie, že sa v Bratislave nachádza viacero týchto zariadení, s ktorými udržujeme dlhoročnú spoluprácu. 

Tak ako my potrebujeme cvičné pracoviská v materských školách a školských zariadeniach, tak zasa študenti vysokých škôl potrebujú praxovať u nás. Sme fakultnou školou pre Filozofickú fakultu UK, Pedagogickú fakultu UK, Fakultu telesnej výchovy a športu UK, individuálne i pre študentov iných fakúlt.

V škole sa vyučujú dva cudzie jazyky - anglický a nemecký. Naši žiaci majú možnosť zapojiť sa do rôznych medzinárodných i domácich projektov a súťaží, hlavne v oblasti umenia, kultúry a športu. Spolupracujeme aj so známymi osobnosťami ako spisovateľ a textár Daniel Hevier (spolupráca žiakov a učiteľom v projekte Radostná škola), spisovateľ Ľubomír Feldek, operný režisér Pavol Smolík, speváčka Andrea Bučko a iní. Naši žiaci tvoria vlastnú študentskú platformu na sociálnych sieťach, ktorú môžete nájsť pod názvom Bulloviny. Pripravujeme spoluprácu s Dúbravskou televízioou.

Naša škola získala v školskom roku 2020/2021 medzinárodný titul Angažovaná škola, vďaka dobrovoľníckym aktivitám.

Absolventi našej školy nachádzajú v praxi široké uplatnenie - v materských školách, v školských kluboch detí a v rôznych kultúrno-výchovných a špeciálno-pedagogických zariadeniach. Mnohí úspešne absolvovali a absolvujú štúdium na vysokých školách (približne polovica absolventov), najmä na pedagogických a filozofických fakultách, viacerí pobudli v zahraničí, kde sa vysoko hodnotia ich odborné schopnosti a zručnosti i jazykové znalosti.

Všestrannosť našich absolventov dokazuje aj fakt, že sa môžeme pochváliť absolventami, ktorí sa profesionálne uplatnili nielen v školstve, ale tiež v divadle, vo filme, v televízii, v rôznych tanečných a hudobných súboroch, v pedagogicko-psychologických poradniach, v podnikateľskej sfére, a to doma i v zahraničí (speváčka a autorka Spievankova Mária Podhradská, herec Juraj Loj, moderátorka Kvetka Horváthová, bývalá miss SR Lucia Hablovičová, speváčka a herečka Marta Potančoková, herec Marián Viskup)