Poslanie školy

Poslaním školy je vychovávať a vzdelávať a tým pripraviť žiaka na budúci jeho profesijný život v dospelosti pre povolania v oblasti  gastronomických služieb, hotelierstva, cestovného ruchu, služieb v oblasti podnikania a na ďalšie štúdium na vysokých školách s  príslušným zameraním.

Silné stránky školy

 • 63-ročná tradícia a dobré meno školy
  • partnerstvo so zahraničnými školami a možnosti výmenných pobytov v Česku, Poľsku, Taliansku a  Francúzsku
  • Rozvinutá mimoškolská činnosť
  • Inovatívne spôsoby výučby
  • Zavedený systém manažérstva kvality
  • Stabilný učiteľský kolektív s dlhoročnou praxou
  • Kvalifikované a skúsené vedenie školy
  • Vysoká materiálno-technická vybavenosť školy
  • Vysoká miera uplatnenia absolventov na trhu práce
  • Pozitívna prezentácia školy na verejnosti a v médiách
  • Osvedčenie "sprievodca cestovného ruchu"
  • Barmanský a animátorský kurz
  • Atraktívne študijné odbory a učebné odbory
  • Výhodná poloha
  • 3-4 mesačná stáž v Taliansku a na Cypre
  • Systém duálneho vzdelávania – študent dostane štipendium, garantované pracovné miesto, cestovné náhrady

 

Strategická vízia školy

Stredná odborná škola Jána Bocatia, Košice je školou s bohatou tradíciou. Patrí medzi kvalitné školy svojho druhu v našom regióne. Škola má ctižiadosť stať sa v priebehu nasledujúcich rokov modernou školou, ktorá si vybuduje status najvyššej kvality, kde má rezonovať výchova spojená so vzdelávaním a zvyšujúcimi sa požiadavkami na trhu práce. Smerovaním politiky školy je využiť všetky možnosti manažmentu školy a  pedagogických zamestnancov, čo má viesť k spokojnosti žiakov, ich rodičov a k zvýšeniu konkurencieschopnosti našich žiakov na trhu práce v porovnaní s inými školami s rovnakým, alebo podobným zameraním.    

Priority školy

 • Prípravu žiakov orientovať pre potreby malého a stredného podnikania vo všetkých odboroch, vrátane nadstavbového štúdia.
  • Využívať informačné a komunikačné technológie v celom procese školy.
  • Realizovať spoluprácu so zahraničnými aj domácimi školami rovnakého alebo podobného zamerania ako naša škola.
  • Zabezpečovať zahraničnú prax pre našich študentov za účelom zlepšenia jazykových schopností, odborných a pracovných zručností študentov.
  • Inovovať metódy a postupy práce učiteľov a majstrov odborného výcviku so zreteľom na nové trendy v gastronómii, maloobchode, cestovného ruchu a v oblasti zdravého životného štýlu.
  • Zapájať žiakov do súťaží zručností a odborností v oblasti gastronómie, veľtrhov Cvičných firiem, SOČ na podporu podnikateľského myslenia v podnikateľskom prostredí.
  • Tvorbou žiackych projektov prepojiť teóriu s praxou.
  • Zvyšovať odbornosť, rozvíjať podnikateľské myslenie žiakov.
  • Klásť dôraz na rozvíjanie komunikačných zručností našich žiakov v slovenskom jazyku a cudzích jazykoch.
  • Zavádzať nové učebné a študijné odbory a inovovať už existujúce, s prihliadnutím na regionálne a celospoločenské potreby a podnety trhu práce.

 

ODBORY v školskom roku 2021/2022

RIADNE ŠTÚDIUM

ŠTUDIJNÉ ODBORY - s maturitou

2950 M  poradenstvo vo výžive

6442 K  obchodný pracovník

6324 M  manažment regionálneho cestovného ruchu

6324 M  manažment regionálneho cestovného ruchu , zameranie letuška/steward

6444 K  čašník, servírka

6445 K kuchár

 

UČEBNÉ ODBORY - 3-ročné učebné odbory, absolvent získava výučný list

6460 H  predavač

6445 H  kuchár

6444 H  čašník, servírka

 

UČEBNÉ ODBORY - 2-ročný učebný odbor, absolvent získava výučný list nižšieho stupňa

3161 F Praktická žena

 

NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM - /pre absolventov príslušných učebných odborov/

6403 L podnikanie v remeslách a službách 

 

 

CHARAKTERISTIKY  ŠKOLSKÝCH VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV

 

1.Gastronómia

 

Školský vzdelávací program Gastronómia zahŕňa teoretickú a praktickú prípravu. Teoretické vyučovanie je organizované v priestoroch školy a praktické vyučovanie je organizované formou odborného výcviku a odbornej praxe v školských učebniach a priamo na zmluvných pracoviskách zamestnávateľov.

Dĺžka a forma vzdelávania:

3 ročný učebný odbor - 6445 H kuchár

3 ročný učebný odbor - 6444 H čašník, servírka

4 ročný študijný odbor – 6445 K kuchár

4 ročný študijný odbor – 6444 K čašník, servírka

 

V trojročných učebných odboroch je predpokladom pre prijatie úspešné ukončenie základnej školy a zdravotné požiadavky uchádzačov o štúdium.

Pri prijímacom konaní v študijnom odbore sa hodnotí prospech a správanie na základnej škole, kritéria prijímacích skúšok sa stanovujú každoročne. Prijímacie skúšky pozostávajú z 2 testov zo základov matematiky a slovenského jazyka.

Stratégia výučby vytvára priestor pre rozvoj odborných, všeobecných a kľúčových kompetencií. Učebný plán  pozostáva  zo všeobecného vzdelávania a  odborného vzdelania.

Všeobecná zložka vychádza zo všeobecnovzdelávacích  predmetov. Dôraz sa kladie na jazykovú prípravu a komunikáciu v cudzom jazyku. Schopnosť vyjadrovania sa v bežných situáciách spoločenského a pracovného styku. V rámci odborného výcviku žiaci získavajú praktické zručnosti a   schopnosť  aplikovať základné odborné vedomosti do praxe. Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka, na formovanie postojov a hodnotovej orientácie.    Žiaci majú priestor na vytvorenie si vlastného názoru, zapojenie sa do súťaží, verejne prezentovať svoje práce.

 

2 ročné  nadstavbové štúdium -  6403 L podnikanie v remeslách a službách 

 /pre absolventov, ktorí úspešne ukončili záverečnú skúšku s výučným listom/.

Podnikanie v remeslách a službách v nadstavbovom študijnom odbore 6403 L podnikanie v remeslách a službách zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie a prípravu. Teoretické vyučovanie je poväčšine organizované v priestoroch školy a praktické vyučovanie je organizované formou odborného výcviku v škole a v strediskách praktického vyučovania. Dvojročný odbor štúdia prehlbuje a rozširuje odborné vedomosti a zručnosti získané v trojročných učebných odboroch kuchár, čašník, servírka, predavač a aranžér. Poskytuje odborné vedomosti o podnikaní a riadiacej činnosti, zabezpečovaní konkrétnych pracovných postupov a v pracovnej činnosti uplatňovať právne normy a predpisy. Umožňuje absolventovi zvládnuť náročné úlohy, prijímať rozhodnutia  a niesť za ne zodpovednosť.

Naše zmluvné pracoviská pre gastronomické odbory sú : Hotel DoubleTree by Hilton, Hotel Košice, Štadión Lokomotíva, Technická univerzita, Nemocnica Šaca, Reštaurácia Stará Sýpka, Hotel Roca a školské pracoviská na Kpt. Nálepku a Gastro učebňa priamo v budove školy.

Žiaci majú možnosť zvýšiť si kvalifikáciu taktiež absolvovaním kurzu Barmanstva, ktorý zabezpečuje naša škola .

 

2. Obchod a propagácia

Školský vzdelávací program  Obchod a propagácia  zahŕňa teoretickú a praktickú prípravu. Teoretické vyučovanie je organizované v priestoroch školy a praktické vyučovanie je organizované formou odborného výcviku a odbornej praxe v školských učebniach a priamo na zmluvných pracoviskách zamestnávateľov.

Dĺžka a forma vzdelávania:

3 ročný učebný odbor – 640 H predavač

4 ročný študijný odbor – 6442 K obchodný pracovník

2 ročné nadstavbové štúdium – 6411 L prevádzka obchodu

V trojročných učebných odboroch je predpokladom pre prijatie úspešné ukončenie základnej školy a zdravotné požiadavky uchádzačov o štúdium.

Pri prijímacom konaní v študijnom sa hodnotí prospech a správanie na základnej škole, kritéria prijímacích skúšok sa stanovujú každoročne. Prijímacie skúšky pozostávajú z 2 testov zo základov matematiky a slovenského jazyka.

Stratégia výučby vytvára priestor pre rozvoj odborných, všeobecných a kľúčových kompetencií. Učebný plán  pozostáva  zo všeobecného vzdelávania a  odborného vzdelávania.

Všeobecná zložka vychádza zo všeobecnovzdelávacích  predmetov. Dôraz sa kladie na jazykovú prípravu a komunikáciu v cudzom jazyku. Schopnosť vyjadrovania sa v bežných situáciách spoločenského a pracovného styku, spoločenskej komunikácie, ktorá je nevyhnutná pre výkon povolania. V rámci odborného výcviku žiaci získavajú praktické zručnosti a   schopnosť  aplikovať základné odborné vedomosti do praxe. Žiaci majú priestor na vytvorenie si vlastného názoru, zapojenia sa do súťaží, verejne prezentovať svoje práce.

Teoretické vyučovanie je realizované v budove školy na Bocatiovej  ulici č. 1, Košice. Praktická príprava sa realizuje na zmluvných pracoviskách ako sú obchodné domy, a iné menšie zmluvné predajne podľa aktuálnej ponuky a potreby.

Príprava v odbore obchodný pracovník sa realizuje  v spolupráci so zmluvnými partnermi :  DM drogerie markt, s.r.o., HYPERTESCO, LABAŠ, DM market, Billa, Kaufland, Metro, Lidl  a kladie dôraz na využívanie teoretických vedomostí a praktických zručností z oblasti progresívnych technológií moderného obchodu, reklamy a výskumu trhu. Tento odbor je celý zapojený v systéme duálneho vzdelávania.

Činnosť školy v oblasti spoločenského a kultúrneho života je bohatá. Žiaci svoje odborné vedomosti a zručnosti prezentujú na akciách organizovaných školou. Žiaci svoj voľný čas môžu aktívne  využiť v záujmových krúžkoch .

 

 

3. Cestovný ruch   

Dĺžka a forma vzdelávania:

 • 4 ročný študijný odbor - 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu
 • 4 ročný študijný odbor - 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu zameranie letuška/ steward

 

Študijný odbor 6324 M  manažment regionálneho cestovného ruchu pripravuje absolventov so širokým všeobecným i odborným vzdelaním, nevyhnutným pre kvalifikovaný výkon manažérskych činností strednej úrovne v oblasti cestovného ruchu u nás i v zahraničí.

Umožňuje absolventovi uplatniť sa nielen pri vykonávaní manažérskych činností ale aj ekonomických a prevádzkových činností vo všetkých oblastiach cestovného ruchu (v cestovných kanceláriách, agentúrach, v turistických informačných centrách, v dopravných podnikoch a zariadeniach, v kúpeľných, rekreačných a ubytovacích zariadeniach, na medzinárodných festivaloch, kongresoch, v strediskách cestovného ruchu, v úradoch verejnej správy a pod.). Pracovné činnosti absolventov sú náročné najmä na organizačné schopnosti, schopnosti operatívneho riadenia nepredvídaných problémov v priebehu akcie, schopnosť kreatívnej reakcie, na jazykovú a odbornú úroveň, na slušné spoločenské vystupovanie a reprezentáciu, na hmotnú a morálnu zodpovednosť a oddanosť stratégii cieľového miesta.
 

Študijný odbor 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu so zameraním letuška, steward pripravuje absolventov starať sa o cestujúcich v lietadle, zabezpečovať v priebehu letu bezpečnosť cestujúcich, občerstvenie a služby, inštruktáž pred letom, poskytovanie informácií cestujúcim  a spolupráca s ostatnými členmi posádky lietadla. Po absolvovaní tohto zamerania je možnosť práce  v lietadlách a na letiskách, ale taktiež v oblastiach vyššie spomenutých pre odbor 6324M bez zamerania na letušku a stewarta.

Všeobecné vzdelávanie pripravuje absolventa so širokým všeobecnovzdelávacím základom, schopného sa sústavne vzdelávať a absolvovať vysokoškolské štúdium. Obsah učiva všeobecnovzdelávacích predmetov je koncipovaný v súlade s odborným profilom absolventa, veľký dôraz sa kladie na znalosť dvoch cudzích jazykov na úrovni, ktorá umožňuje plynulú komunikáciu a používanie cudzieho jazyka pre vykonávanie profesie.

Odborné vzdelávanie umožňuje absolventovi získať odborné teoretické vedomosti, prostredníctvom ktorých je schopný kvalifikovane vykonávať odborné činnosti najmä v riadiacej činnosti, a to v rôznych formách podnikateľských subjektov cestovného ruchu, v regionálnych organizáciách cestovného ruchu, v organizáciách štátnej správy a samosprávy na úseku cestovného ruchu a ďalších nadväzujúcich činnostiach.

Praktické vyučovanie integruje vedomosti, zručnosti, postoje a návyky, rozvíja ich tvorivé uplatňovanie v praxi, vytvára priestor pre samostatnú aj kolektívnu prácu, vedie k rýchlejšej adaptabilite v príbuzných odboroch. Podnecuje pozitívny vzťah k odboru, buduje stavovskú hrdosť manažéra cestovného ruchu a posilňuje samostatnosť v rozhodovaní.

Po splnení príslušných požiadaviek absolvent môže získať certifikát  „ Sprievodca cestovného ruchu „ a taktiež urobiť si „Animátorský kurz“ priamo na škole.

 

 

4. Poradenstvo vo výžive  

Školský vzdelávací program Poradenstvo vo výžive zahŕňa teoretickú a praktickú prípravu. Teoretické vyučovanie je organizované v priestoroch školy.

Dĺžka a forma vzdelávania:

 • 4 ročný študijný odbor – 2950 Poradenstvo vo výžive

V  štvorročnom študijnom odbore je predpokladom pre prijatie úspešné ukončenie základnej školy a zdravotné požiadavky uchádzačov o štúdium.  

Pri prijímacom konaní sa hodnotí prospech a správanie na základnej škole, kritéria prijímacích skúšok sa stanovujú každoročne. Prijímacie konanie pozostáva z 2 testov zo základov matematiky a slovenského jazyka.

Príprava v školskom vzdelávacom programe Výživa a šport  v študijnom odbore 2950 M Poradenstvo vo výžive  zahŕňa teoretické vyučovanie a praktické vyučovanie.

Teoretické vyučovanie je realizované v budove školy na Bocatiovej 1, Košice. Všeobecná zložka vzdelávania vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu. V jazykovej oblasti je vzdelávanie a príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, ovládanie oznamovacieho odborného prejavu v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie sa v bežných situáciách spoločenského a pracovného styku v cudzom jazyku. Žiaci sa tiež oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky, zásadami spoločenského správania a protokolu.

Na odbornom a praktickom vyučovaním si osvojujú  nové trendy rozvoja výživových prostriedkov a doplnkov pre športovca, rozvoj potravinárskeho, farmaceutického a chemického priemyslu, ochrany životného prostredia, medicíny s cieľom dospieť k športovému výkonu fyziologickými postupmi.  V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť biológie, technológie, výživy a športu, zdravovedy a hodnotenia potravín. Prax žiaci vykonávajú od 1.ročníka v Učebni gastro a v posilňovni v budove školy. Maturitná skúška sa koná v súlade s platnými predpismi a pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ SR.

Dĺžka štúdia:

4 roky

Forma štúdia:

Denné štúdium pre absolventov základnej školy

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

Úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy. Podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy

Spôsob ukončenia štúdia:

Maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Poskytnutý stupeň vzdelania:

Úplné stredné odborné vzdelanie

 

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

-          Pracovník vo fitnes centrách, Manažér v športových kluboch a centrách,

-          Pracovník v kúpeľných a relaxačných zariadeniach,

-          Poradca v oblasti výživy a pohybových aktivít,

-          Profesionálny športovec,

-          Profesionálny fitnes pracovník,

-          V štátnej správe

 Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie)Vzdelávacie programy vysokoškolského vzdelávania, predovšetkým  so športovým zameraním, so zameraním na zdravú výživu, prípadne ekonomický, farmaceutický smer a ďalšie programy a kurzy zamerané na rozšírenie kvalifikácie.