NAŠA ŠKOLA – DOBRÁ VOĽBA

 

Naša škola má vyše 50 ročnú históriu v odborovom vzdelávaní.

Ponúkame:

 • študijné odbory: 6317 M Obchodná akadémia

                                     6362 M Kozmetička a vizážistka

          dĺžka štúdia: 4 roky

          vyučovací jazyk: slovenský a maďarský

 • učebné odbory: 2977 H Cukrár kuchár

          dĺžka štúdia:  4 roky           

                                   6456 H Kaderník

                                   6445 H Kuchár

                                   6444 H Čašník, servírka

           dĺžka štúdia: 3 roky

           vyučovací jazyk:  slovenský a maďarský

 • nadstavbové štúdium (študijný odbor): 6403 L Podnikanie v remeslách a službách

          dĺžka štúdia: 2 roky

          vyučovací jazyk: slovenský a maďarský

 

Ďalšie informácie:

 • výučba cudzích jazykov: anglický, nemecký
 • výborné materiálno-technické podmienky pre výuku
 • praktické vyučovanie zabezpečujeme na vlastných pracoviskách a na pracoviskách u súkromných podnikateľov
 • duálne vzdelávanie
 • medzinárodná projektová činnosť – Erasmus+
 • odborná prax v zahraničí v rámci projektu Erasmus+
 • barmanský kurz
 • záujmové vzdelávaie v krúžkoch s rôznym zameraním podľa záujmu žiakov
 • pestrá mimoškolská činnosť: exkurzie, výlety, kultúrne podujatia, besedy, charitatívne aktivity, predmetové olympiády, stredoškolská odborná činnosť, športové súťaže, súťaže so zameraním na odborné vedomosti a zručnosti, rôzne literárne a jazykové súťaže
 • telocvičňa, multifunkčné ihrisko, posilňovňa
 • školské stravovanie vo vlastnom zariadení

 

Úspechy žiakov a aktuálne informácie o činnosti školy sú uverejnené na webovej stránke a na facebookovej stránke :

 

https://www.facebook.com/Stredn%C3%A1-odborn%C3%A1-%C5%A1kola-obchodu-a-...