Naša škola je komplexným vzdelávacím zariadením zameraným na služby, obchod, hotelierstvo, gastronómiu a cestovný ruch nielen v základnom, ale i postsekundárnom odbornom vzdelávaní. Škola poskytuje komplexnú prípravu pre odbory: hotelová akadémia, obchod a podnikanie, podnikanie v remeslách a službách, hostinský, hostinská, kaderník, cukrár. V týchto učebných a študijných odboroch si žiaci osvojujú vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré súvisia s ich zameraním tak, aby sa čo najlepšie pripravili pre prax a vedeli ich použiť aj v náročných trhových podmienkach. Žiaci získané vedomosti výborne uplatňujú aj mimo školy, o čom svedčia aj dosiahnuté výsledky v oblasti gastronómie, hotelierstva, ale i v kaderníckych súťažiach. Poslaním našej školy je formovať u mladých ľudí ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. Škola je otvorenou inštitúciou pre rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť s ponukou rôznej vzdelávacej a spoločenskej činnosti. Naše ciele v systéme výchovy a vzdelávania spočívajú v cieľavedomom a systematickom rozvoji poznávacích schopností, emocionálnej zrelosti žiaka, motivácie k sústavnému zdokonaľovaniu sa, prosocionálneho správania, etiky, sebaregulácie ako vyjadrenia schopnosti prevziať zodpovednosť za seba a svoj rozvoj a tvorivosť. Škola spolupracuje s podnikateľskou sférou aj v oblasti uplatnenia absolventov v prax. Preto praktické vyučovanie prebieha nielen v priestoroch školy (reštaurácia Gaudeamus, kaderníctvo EMA, cukrárska výrobňa) ale i zmluvných zariadeniach v regióne (hotely Termál Vyhne, Tenis Zvolen, Luna Žiar nad Hronom, Kaskády vo Zvolenie, Domov dôchodcov Žiar nad Hronom, Domov sociálnych služieb v Janovej Lehote) a v zahraničí na odbornej praxi v hoteloch (Švajčiarsko, Francúzsko, Korzika, Taliansko, Grécko, Rhodos, Kos, Cyprus, Rakúsko, Česká republika). Žiaci, ktorí absolvovali odborné stáže cez projekty Erasmus+ alebo zahraničnú prax, po úspešnom ukončení štúdia na našej škole, pracujú buď v hoteloch alebo podnikoch na Slovensku ale i v zahraničí. Niektorí dokonca v manažérskych pozíciách a v súčasnosti s nami spolupracujú a sprostredkúvajú pre našich žiakov zahraničnú prax v danej krajine ich pôsobenia. Škola sa na verejnosti prezentuje aj cez akcie ako Gastrofestival, Stredoškolák, spoluprácou so ZŠ v regióne, komunitnými centrami, spoluprácou s mestom (mestský ples, catering, rauty a pod.).