Naša škola má svoje pevné miesto a jasnú profiláciu v systéme stredných škôl v okrese Topoľčany i v rámci širšieho regiónu.

Vyučujúci i žiaci majú vytvorené tvorivé prostredie a dobré podmienky pre kvalitu vyučovacieho procesu. Vo výchovno-vzdelávacom procese sa využívajú moderné informačno-komunikačné technológie najmä pri výučbe informatiky, aplikovanej informatiky, ekonomiky, marketingu, manažmentu, účtovníctva, cestovného ruchu, anglického jazyka, nemeckého, ruského jazyka, ale i v ostatných predmetoch.

Praktické vyučovanie sa uskutočňuje v moderne zariadených učebniach, ale i v podnikateľskej sfére na Slovensku i v zahraničí na základe uzatvorených zmlúv s viacerými firmami a agentúrami.

Žiaci našej školy majú možnosť pracovať vo viacerých záujmových krúžkoch, ktorých činnosť sa realizuje po skončení vyučovania.

Naša škola je zapojená aj do niekoľkých medzinárodných projektov, ktoré nám pomáhajú modernizovať a skvalitňovať odbornú prípravu našich žiakov. Úroveň prípravy našich žiakov je preverovaná na rôznych medzinárodných celoslovenských a krajských odborných súťažiach organizovaných MŠ SR, MH SR, ÚNSK, Slovenským zväzom kuchárov a cukrárov ako aj Slovenskou barmanskou asociáciou COOP Jednota Slovensko. Naši žiaci dosahujú úspechy v medzinárodných, národných a krajských odborných súťažiach, napr. Cassovia Cup, Goral Eurocup, Medzinárodný veľtrh cvičných firiem, pravidelne sa zúčastňujeme súťaží JUVYR, Mladý tvorca, Gastro IMS Junior CUP, Darčekové balenie v modernom európskom obchode, NICOLAUS CUP, kde naši žiaci obsadzujú popredné miesta. Úspešní sú naši študenti i v športových súťažiach, napríklad v hádzanej a volejbale.