STREDNÁ  ODBORNÁ  ŠKOLA  OBCHODU  A  SLUŽIEB

KONTAKTY:

Adresa: Rožňavská Baňa 211, 048 01 Rožňava

Telefón: +421 58  7325953

Fax:      +421 58 7345477

Mobil (riaditeľka školy): +421 902 085 827

Mail: sososroznava@gmail.com

Web: www.sososrv.edupage.sk

POPIS ŠKOLY:

SOŠ OBCHODU A SLUŽIEB  existuje už 60 rokov a  dnes pripravuje na povolanie 320 žiakov. Žiaci učebných odborov si upevňujú odborné zručnosti aj  v zariadeniach firiem a organizácii partnerov školy. Absolventi učebných odborov môžu pokračovať v nadstavbovom štúdiu a získať ÚPLNÉ STREDNÉ ODBORNÉ VZDELANIE  (maturitu), čo im rozšíri možnosti uplatnenia v praxi.

V priebehu štúdia žiaci absolvujú plavecký, lyžiarsky a kurz ochrany života a zdravia. Zabezpečujeme výuku v odborných učebniach pre jednotlivé odbory, v učebniach jazykových, informatiky a administratívy.

Stravovanie za priaznivé ceny  zabezpečujeme vo vlastnej jedálni s pomocou žiakov školy.

 Vychovávame  pracovníkov v regionálnom meradle, ale prispôsobili sme sa aj požiadavkám otvoreného európskeho trhu. Po našich absolventoch  je záujem doma aj v zahraničí, kde si pochvaľujú ich  pracovitosť, zodpovednosť a odborné znalosti.

VÝHODY ŠKOLY:

Naši žiaci s pedagógmi odborne zabezpečujú spoločenské a  kultúrne podujatia mesta či okresu.

Kultúrny rozvoj a estetické formovanie žiakov podporuje spolupráca s Gemerskou knižnicou a mestským divadlom Actores.

Činnosť Žiackej rady je zameraná na organizovanie mimoškolských aktivít, podporu charitatívnych projektov v spolupráci s SČK – darcovstvo krvi, Úniou slabozrakých a nevidiacich – Biela pastelka, organizovanie zbierok – Deň narcisov, Hodina deťom.

Umeleckú kreativitu žiaci prejavujú pri príprave rozhlasových relácií a akadémií.

Z krúžkov našej školy je veľmi úspešný Krúžok v hode šípkami, ktorého členovia sa prebojovali až na Majstrovstvá Slovenska. Žiaci sú úspešní v športových súťažiach okresu či kraja.

ZOZNAM ODBOROV:

Študijné odbory (4 roky štúdia)

6445 K 00 KUCHÁR – KUCHÁRKA - riadiaci zamestnanci podnikov spoločného stravovania, súkromní podnikatelia v oblasti CR a v pracovných pozíciách ako kuchár, prevádzkar. 

6444 K 00 ČAŠNÍK -  SERVÍRKA – riadiaci zamestnanci podnikov spoločného stravovania, súkromní podnikatelia v oblasti CR a v pracovných pozíciách ako čašník, servírka, prevádzkar. 

Učebné odbory (3 roky štúdia)

2955 H 00 MäSIAR - LAHôDKAR - absolventi sa uplatnia ako odborne kvalifikovaní pracovníci v priemyselnej výrobe, družstevných a súkromných podnikoch, alebo ako samostatní podnikatelia v potravinárskej výrobe a v rôznych súvisiacich službách

6489 H 00 HOSTINSKÝ – HOSTINSKÁ - výkon povolania hostinský, ako zamestnanci reštaurácií, hotelov a ostatných zariadení spoločného stravovania ale i ako živnostníci.

6460 H 00 PREDAVAČ – PREDAVAČKA - výkon kvalifikovaných pracovných činností ako predavač, skladník, či samostatný živnostník.

6456 H 00 KADERNÍK – KADERNÍČKA - pracujú v službách ako zamestnanci kaderníctva malých a stredných firiem a tí úspešnejší si môžu otvoriť vlastný kadernícky salón.

3661 H 00 MURÁR - môžu pracovať vo všetkých stavebných firmách a organizáciách, prípadne ako živnostníci,

2964 H 00 CUKRÁR – CUKRÁRKA - kvalifikovaní pracovníci v príslušnom potravinárskom odvetví ale i ako hrdí majitelia cukrární.

Nadstavbové štúdium (2 roky štúdia)

6403 L 00 PODNIKANIE V REMESLÁCH A SLUŽBÁCH

Absolventi týchto odborov sú pripravení pre výkon činností súvisiacich s podnikateľskou praxou v rôznych formách podnikateľských subjektov, v rozpočtových, v príspevkových organizáciách a vo vnútropodnikových útvaroch.

Získaným maturitným vysvedčením sa im otvára možnosť štúdia na vysokej škole alebo univerzite.