SOŠOaS v Galante a patrí medzi odborné stredné školy v Trnavskom samosprávnom kraji.                        Na svoje budúce povolanie sa pripravujú žiaci v troch trojročných odboroch kuchár, čašník- servírka, kaderník, v jednom štvorročnom učebnom odbore cukrár-kuchár, v dvoch dvojročných odboroch nadstavbového štúdia spoločné stravovanie, vlasová kozmetika a v jednom päťročnom študijnom odbore hotelová akadémia. Žiak v trojročnom učebnom odbore získa výučný list a môže pokračovať v maturitnom štúdiu dennou, externou dvojročnou formou. Žiak vo štvorročnom učebnom odbore získa výučný list s dvomi profesiami.Všetky učebné odbory i študijné odbory sú pre chlapcov i dievčatá. V študijnom odbore hotelová akadémia žiak získa zároveň výučný list a maturitné vysvedčenie v 5. ročníku . Každý maturant môže pokračovať v ďalšom štúdiu na vysokej škole. Škola ponúka pre svojich žiakov možnosť absolvovať barmanský kurz, baristický kurz. Voľný čas môžu zmysluplne využiť v záujmových krúžkoch v škole ( športové, jazykové, ekonomické, literárne...).  Areál SOŠOaS tvoria štyri komplexy budov. Okrem klasických učební máme zriadené odborné učebne: 2 učebne výpočtovej techniky , 1 odbornú učebňu písania na počítači , 2 jazykové učebne, odborné učebne pre každý predmet, 2 cvičné kuchyne a stolovňu pre študijný odbor hotelová akadémia, vlastnú reštauráciu a kaviareň, vlastné kaderníctvo, školskú jedáleň. Odborný výcvik a prax žiaci vykonávajú v školských zariadeniach, v duálnom vzdelávaní u zamestnávateľov v okolí a u zamestnávatešov na základe zmluvy. Priestranná telocvičňa a posilňovňa, športové ihriská slúžia na rozvoj telovýchovných a športových aktivít. Žiaci majú možnosť stravovať sa v modernej školskej jedálni, občerstviť sa v školskom bufete. Žiaci sa zapájajú do mnohých športových súťaží, súťaží praktických zručností, stredoškolskej odbornej činnosti a predmetových olympiád. Na mnohých z nich dosahujú výborné výsledky v krajskom i celoslovenskom meradle.  Pedagogický zbor  vyvíja maximálne úsilie, aby príprava       absolventa SOŠOaS bola čo najkvalitnejšia, záleží nám, aby sa všetci úspešne presadili na trhu práce doma i v zahraničí.