Vitajte na SOŠ Informačných technológií v Bratislave

Budova školy

Škola má dlhoročnú tradíciu a množstvo úspešných absolventov. Študenti pracujú s najmodernejšími technológiami. Rôznorodosť školských a mimoškolských aktivít stavia školu do popredia v odbornom vzdelávaní. Samozrejmosťou je jazyková vybavenosť a preto vyučujeme anglický jazyk štandardnou formou, na workshopoch v rámci lekcií odbornej terminológie a taktiež aj na samostatných krúžkoch konverzácie. Nezabúdame ani na pohybovú aktivitu našich žiakov prostredníctvom kurzov na ochranu človeka a prírody, lyžiarskeho kurzu a plaveckého kurzu, ktorý naši študenti absolvujú v Taliansku.

Prečo IT?

Informačné technológie sú jednou z najprogresívnejších a najrýchlejšie sa rozvíjajúcich oblastí, ktoré nás významne ovplyvňujú a formujú budúcnosť. IT sú dnes neodmysliteľnou súčasťou činností nášho každodenného života vo všetkých oblastiach.

Prečo práve my?

Vyučujeme v oblasti elektrotechniky, informatiky, telekomunikácií a programovania. Sme jediná IT stredná škola v Bratislave a okolí. Okrem teórie poskytujeme študentom aj potrebnú prax.

V čom sme lepší ako gymnázium?

Poskytujeme technické vzdelanie v odbore informačných technológií. Disponujeme niekoľkými laboratóriami výpočtovej a telekomunikačnej techniky. Spolupracujeme s odborníkmi z praxe.

Čo o nás hovoria odborní partneri?

Ak sa doteraz sústreďoval vývoj v oblasti IT na stolné počítače a zvyšovanie ich kvality, teraz sa uberá iným smerom. Škola prechádza neustálymi zmenami s cieľom dosahovať najvyššiu kvalitu vo výučbe a príprave študentov pre budúce povolanie.

Študijné odbory

Od 1.9.2012 je súčasťou školy Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre elektrotechniku a informačné technológie, ktoré má za úlohu vytvoriť lepšie podmienky a skvalitniť odborné vzdelávanie s cieľom lepšieho uplatnenia absolventov na trhu práce.

Škola úzko spolupracuje so zamestnávateľmi a Zväzom elektrotechnického priemyslu SR.

Pripravujeme žiakov v nasledovných odboroch: 

Študijné odbory ( 4-ročné)

3778 K technik informačných a telekomunikačných technológií

V tomto študijnom odbore škola ponúka prípravu v o oblastiach :

–          telekomunikačných zariadení,
–          telekomunikačných služieb,
–          informačných komunikačných technológií

Príprava v odbore kladie dôraz na využívanie progresívnych technológií, ktoré súvisia s rozvojom techniky, súčasne poskytuje i základné vedomosti potrebné k založeniu a prevádzkovaniu podniku, živnosti.

2682K mechanik počítačových sietí

Študijný odbor umožňuje jeho absolventom široké uplatnenie na trhu práce, v digitalizácii informačných systémov. Absolvent sa okrem základov programovania vo vyšších programovacích jazykoch oboznamuje s programovaním mikroprocesorov. Teoretické poznatky mu umožňujú dôkladnejšie pochopiť technické ( hardware) a programové (sofrware) vybavenie počítača a komunikačných sietí. Praktické zručnosti v danej oblasti mu umožňujú rýchle zvládnutie rôznych počítačových systémov a sietí.

2697K mechanik elektrotechnik

Študijná odbor pripravuje žiakov schopných samostatne vykonávať práce v rôznom druhu elektrotechnických činností od projektovania, výroby, montáži, ako aj v prevádzke elektrotechnických zariadení. Žiaci sa pripravujú v týchto oblastiach :

–          silnoprúdovej techniky
–          informačných technológií

3792K Klientský manažér pošty

Študijná odbor poskytuje vedomosti a zabezpečení poštovej prevádzky, peňažnej a pokladničnej službe, činnosti poštovej banky. Oboznamuje s pracovnými postupmi prijímania, prepravnej a dodávacej služby, obstarávateľskej činnosti pošty a vedenia všetkých pokladničných dokladov.

V škole sa vyučuje anglický jazyk.

 

Súčasťou školského areálu e školský internát a školská jedáleň s celodennou prevádzkou. Samozrejmosťou je bezplatný prístup na Internet, do posilňovne, telocvične a na tenisový kurt.

Aktivity školy :

–          dlhoročná medzinárodná výmenná prax so školami obdobného zamerania v Rostocku, Neubrandenburgu, Schwerine a Ostrave,

–          lyžiarsky a plavecký výcvik v Taliansku,

–          lyžiarske centrum BSK ,

–          skúška elektrickej spôsobilosti §21 vyhlášky 508/2009 Z.z.

–          skúšky ECDL.