Keď gastronómia a cestovný ruch opäť ožijú,  Ty budeš pripravený. Študuj, praxuj u nás a po škole máš prácu.

 

      SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, Nitra je odborná škola zameraná na prípravu žiakov v učebných odboroch kuchár, čašník, servírka, študijných odboroch kuchár, čašník, servírka a služby v cestovnom ruchu a v nadstavbovom štúdiu podnikanie v remeslách a službách. V učebných odboroch žiaci získajú výučný list, vysvedčenie o záverečnej skúške, v študijných odboroch výučný list, maturitné vysvedčenie. Pridanou hodnotou po ukončení štúdia je získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti SOPK.

     Žiaci z odboru čašník, servírka reprezentujú našu školu v barmanských a baristických súťažiach. Žiaci z odboru kuchár reprezentujú našu školu na medzinárodných súťažiach,  národných súťažiach Skills Slovakia.

     Neodmysliteľnou súčasťou prípravy patrí obsluha a príprava jedál pre VIP hostí na výstavisku Agrokomplex počas celého roka, obsluha a príprava jedál na slávnostných recepciách, slávnostných hostinách pri rôznych príležitostiach a iné. Počas štúdia môžu získať certifikát podľa vlastného záujmu ako: barman, barista, sommelier.

   Odborný výcvik vykonávajú v gastronomických zariadeniach v Nitre i mimo Nitry. Sú to zariadenia Hoteli: Oko, Agroinštitút, Reštaurácie: DAB, Hájovňa Hoffer, Rybárska bašta, Bellissimo, Quo-Vadis, Páni Baklažáni  Záhrada, Castellum, Karla, Fabrika 67, Manolo, Aragosta, Milá Deva, Olympia, kaviarne: Zahír,  kuchyňa študentský  domov  Antona Bernoláka, školská jedáleň. Duálne vzdelávanie v súčasnosti poskytujú certifikované pracoviská: Reštaurácie Páni Baklažáni, Karla,  Fabrika 67, DAB, občerstvenie MC Donald. Okrem toho certifikované sú študentská jedáleň pri internáte Mladosť, Bernolák, Agroreštaurácia hotela Agroinštitút, Hotel ABC, Reštaurácie Belissimo, Quo-Vadis.

      Žiaci z odboru služby v cestovnom ruchu sa pravidelne zúčastňujú medzinárodnej súťaže ,,Vítejte u nás“ v Českých Budejoviciach, kde sa umiestňujú na popredných miestach. Odbornú prax vykonávajú v cestovných kanceláriách Sun Travel, Arriva, na recepciách hotelov Mikádo, Oko, PKO. Odborné kompetencie si rozširujú získaním certifikátu animátora, absolvovaním odborných prednášok.

       Úspechy naši žiaci zažívajú aj v iných oblastiach. Zapájajú do športových aktivít ako florbal, futbal, volejbal či aerobic a jazykových súťaží ako  olympiády v anglickom, nemeckom, slovenskom jazyku, do projektu Zdravá škola, eTwinnig,  Európsky týždeň športu.

       Podľa možností a záujmu žiakov organizujeme zahraničné stáže v Grécku, na Cypre, kde vykonávajú odborné práce, zvyšujú svoje odborné kompetencie a     zdokonaľujú sa v anglickom jazyku.

      Súčasťou života školy je účasť v Projektoch Erasmus+ pre žiakov, ktoré sú zamerané na rozvíjanie odborných zručností v gastronómii a cestovnom ruchu pre žiakov všetkých odborov. Projekt Erasmus+ ,,Cestujeme za gastronomickými a kultúrnymi zážitkami“  ponúkol našim žiakom zúčastniť sa krátkodobej mobility učiacich sa v českom Havličkovom Brode, v maďarskom Tokaji. Cieľom projektu bolo získať praktické zručnosti, rozvíjať odborné skúsenosti, osvojiť si odlišné postupy pri výkone profesie v iných krajinách, získať zručnosti v oblasti gastronómie a hotelových služieb, ako aj v manažmente cestovného ruchu, upevniť osobný rozvoj žiakov v prístupe ku klientom, posilniť toleranciu voči iným národom, tradíciám a zvyklostiam, rozvíjať samostatnosť pri výkone práce a tímovej spolupráci. Program dal príležitosť žiakom počas odbornej prípravy stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti, čím sa  zvýšila ich uplatniteľnosť na  európskom trhu práce.

V školskom roku 2019/2020 sa sedem pedagogických zamestnancov našej školy   zapojilo do projektu Erasmus+ pod názvom „Šťastní učitelia, šťastná škola“ financovaného z európskych fondov. Príležitosť pre pedagogických zamestnancov absolvovať študijné pobyty v zahraničí pomáha  zlepšiť kvalitu odborného vzdelávania na škole. Učitelia sa vzdelávali v inštitúcii Europass Teacher Academy so sídlom v talianskej Florencii, v Boloni a v Nemeckom Lindau. Absolvovali dvojtýždňové, jednotýždňové kurzy pre učiteľov a bol im poskytnutý  efektívny tréning zameraný na inovatívne vzdelávacie stratégie 21.storočia.

Program Erasmus+ bol pre učiteľov jedinečnou príležitosťou pokračovať v celoživotnom vzdelávaní, osobnom a profesionálnom rozvoji, spoznávaní nových kultúr, miest a ľudí a tiež nadväzovaní medzinárodných spoluprác. Je to dôvod, aby sa pedagogickí zamestnanci zúčastňovali programu  Erasmus + a tak si rozšíriť svoje obzory.