SOŠ Garbiarska 1, Kežmarok je moderná škola s dlhoročnou tradíciou prispôsobujúca sa aktuálnym potrebám trhu práce. Od roku 1880 sme vychovali celé generácie absolventov, ktorí našli uplatnenie v praktickom živote.

Sledujeme aktuálne potreby trhu práce a snažíme sa im flexibilne prispôsobovať. Uvedomujeme si, že harmonizácia teoretickej a praktickej prípravy žiakov je potrebná tak pre profesionálny, ako aj spoločenský život.  Máme záujem vychovávať zručných  a úspešných ľudí  s kvalitným vzdelaním, ktoré môžu uplatniť nielen  doma, ale aj v zahraničí.  Pri výučbe sa snažíme klásť dôraz na praktické zručnosti a vedomosti, ktoré firmy od dnešných uchádzačov o zamestnanie požadujú.             

Na teoretickom vyučovaní je našou prioritou využitie výpočtovej techniky, výučba cudzích jazykov, orientácia na trhové a podnikateľské prostredie. Teoretické vyučovanie je doplnené o praktickú prípravu, nielen v učebných, ale aj študijných odboroch.

Praktické vyučovanie prebieha v moderných, zrekonštruovaných priestoroch našich stredísk praktického vyučovania na Garbiarskej a Tvarožnianskej ulici. Snažíme sa, aby výrobky a služby poskytované našimi žiakmi boli konkurencieschopné a porovnateľné s inými. Uvedomujeme si potrebu spätnej väzby, a preto sa snažíme prax študentov prepojiť s reálnym životom a čo najviac sa orientovať smerom k verejnosti.

Absolventi našich odborov často pokračujú vo vzdelávaní na vysokých školách a stávajú sa z nich úspešní pracovníci v oblasti obchodu, služieb a remesiel.

Škola je situovaná v blízkosti autobusovej a vlakovej stanice, nákupných stredísk a námestia. Areál školy tvoria okrem hlavnej budovy aj budova riaditeľstva, strediská praktického vyučovania a novozrekonšruované  dielne. Od školského roka 2015/2016 študenti využívajú novú modernú telocvičňu, ktorá je im k dispozícii nielen počas hodín telesnej výchovy, ale slúži aj pre účely bohatej krúžkovej činnosti a pre voľnočasové aktivity žiakov.

Každoročne organizujeme množstvo podujatí (napr. Kvapka ľudskosti), výletov a exkurzií. Filozofiou našej školy je, aby sa v nej žiaci cítili šťastne, aby ju radi navštevovali a aby po rokoch strávených v nej mohli povedať, že táto škola bola ich šťastnou voľbou.