facebook.com/sossala

Tešíme sa na všetkých záujemcov o štúdium, našich žiakov, absolventov či širokú verejnosť.

Veríme, že trvalé a vysoko kvalitné vzdelanie je veľmi dôležitou súčasťou celkového pokroku každej spoločnosti. Snažíme sa neustále podieľať sa na procese rozvoja vzdelávania v oblasti hipológie, gastronómie a kaderníckych služieb s cieľom podporiť a neustále zlepšovať kvalitu vzdelávania prichádzajúcich generácií študentov.

Už takmer 120 rokov otvárame školskú bránu mladým ľuďom, aby na našej škole získali vedomosti v odboroch chovateľ so zameraním na chov koní a jazdectvo a agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo. Od školského roku 2004/2005 sme rozšírili ponuku o učebné odbory kuchár, čašník/servírka, kaderník a o študijný odbor spoločné stravovanie a podnikanie v remeslách a službách.

Sme hrdí na celý rad našich absolventov, ktorí nachádzajú vynikajúce uplatnenie nielen u nás, ale aj v zahraničí. Predovšetkým v odboroch zameraných na chov koní a jazdectvo naši absolventi dosiahli i dosahujú a veríme, že aj budú dosahovať veľké množstvo športových a odborných úspechov. Pozitívna športová aktivita potvrdzuje správnosť metód výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorý sa na našej škole uplatňuje.

Nadviazaním na dlhodobé tradície a s pohľadom do budúcnosti chce SOŠChKaS v Šali naďalej plniť svoje poslanie – poskytovať kvalitné odborné vzdelávanie, svojimi podmienkami zabezpečiť perspektívu pre tých absolventov základných škôl, ktorí prejavia záujem vzdelávať sa nielen v učebných a študijných odboroch a pripraviť ich tak, aby boli schopní vyhovieť požiadavkám zamestnávateľov a obstáť v konkurenčných trhových podmienkach.

SOŠChKaS Šaľa má zrekonštruovaný školský internát, školskú jedáleň s celodennou stravou, telocvičňu, posilňovňu s inovovaným vybavením (bežecký pán, veslovací trenažér, posilovacia veža a i.), krytú a otvorenú jazdiareň, dostihovú dráhu, vlastné kone, dielne a vysokokvalifikovaných pedagógov, ktorí sa starajú o odbornú úroveň žiakov. V škole a na internáte sa staráme o aktívne využívanie voľného času našich žiakov s dôrazom na zdravý životný štýl a ich profesijnú budúcnosť.

Budúcnosť rozvoja trhu práce predpokladá v horizonte nasledujúcich rokov po skončení pandémie bezproblémové uplatnenie absolventov v oblasti hipológie a služieb na slovenskom či európskom trhu práce. O tieto odborné zamerania je medzi zamestnávateľmi dlhodobý záujem, hlavne ak absolventi preukážu odborné skúsenosti z kvalitne realizovanej praxe, z odborných tuzemských resp. zahraničných stáží podporené znalosťou inovatívnych postupov postupov a technológie spolu s rozvinutými komunikačnými schopnosťami v materinskom i cudzom jazyku.

O kvalitne pripravených absolventov s medzinárodnými skúsenosťami je aktívny záujem nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, Stredná odborná škola chovu koní a služieb v Šali má vytvorené dobré meno aj na pracovnom trhu predovšetkým v Anglicku, Írsku, Nemecku, Švajčiarsku, Rakúsku, ale aj v iných krajínách EÚ. Účastníci mobilitných stáží, ktorých sa každoročne zúčastňuje v rámci programu Erasmus+ až štvrtina žiakov, sú odvážnejší a skúsenejší s lepšou adaptabilitou v pracovných kolektívoch, jazykovými a odbornými zručnosťami.