SOŠ chemická Hlohovec je jediná stredná škola v Trnavskom kraji, ktorá poskytuje študijné odbory zamerané na chémiu. V rámci duálneho vzdelávania spolupracuje so spoločnosťou Saneca Pharmaceuticals, a. s. Hlohovec. Ďalším významným zamestnávateľom je spoločnosť Enviral, a. s. Leopoldov, s ktorým taktiež škola úzko spolupracuje v rámci súvislej odbornej praxe.  Absolventi chemických odborov sú mimoriadne žiadaní na trhu práce.

Škola taktiež od 1. 9. 2021 poskytuje možnosť štúdia v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia. Absolventi sa uplatnia v širokom spektre ekonomických, obchodno-podnikateľských, administratívnych a organizačných činností vo všetkých typoch organizácií a získané vedomosti a zručnosti môžu rozvíjať ďalším vzdelávaním. Podporujeme rozvoj všeobecne použiteľných kľúčových kompetencií a veľký dôraz kladieme na jazykové vzdelávanie, získavanie zručností v oblasti informačno-komunikačných technológií a prepojenie vzdelávania s praxou.