V školskom roku 2021/2022 otvárame nasledovné odbory: 

 

 4210 M 16 agropodnikanie - pestovateľstvo

        4 - ročné štúdium  ukončené maturitnou skúškou s možnosťou pokračovať v štúdiu na vysokej škole alebo v pomaturitnom štúdiu.

        Absolvent je kvalifikovaný pracovník pre technicko - hospodársku a riadiacu činnosť v podnikoch, pre vedenie malých a stredných podnikov a samostatné podnikanie.

        Štúdium je zamerané na:

  • pestovanie poľných plodín
  • pestovanie záhradných plodín, ovocinárstvo a vinohradníctvo
  • viazanie a aranžovanie kvetín
  • ochranu rastlín proti chorobám a škodcom
  • alternatívne pestovanie bioplodín

 

 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

    4 - ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou aj výučným listom, s možnosťou duálneho vzdelávania.

    Duálne vzdelávanie je umožnené vo firmách, ktoré majú osvedčenie:

    Pankl Automotive Slovakia s.r.o., Topoľčany, ZKW Slovakia s.r.o., Krušovce,                              BeShapeTech k.s., Krušovce

    Absolvent je kvalifikovaný technický pracovník,  schopný samostatne pracovať na obrábacích strojoch a zariadeniach,  dokáže obsluhovať a programovať automatizované strojárske zariadenia,  schopný obsluhovať a programovať CNC sústruhy a frézy, dokáže navrhovať a vytvárať technickú a výkresovú dokumentáciu.

      

 4336 M 02 Veterinárne zdravotníctvo a hygiena - hygienická a laboratórna služba

        Je určený na vzdelávanie a výchovu kvalifikovaných odborníkov pre odvetvie veterinárnych činností a služieb v poľnohospodárstve a na úseku veterinárneho zdravotníctva a hygieny.

        Absolvent je schopný samostatne vykonávať odborné činnosti v širokej škále veterinárnych služieb v poľnohospodárstve a na úseku veterinárneho zdravotníctva a hygieny vykonávať činnosti zamerané na výkon asistovaných činností v ambulanciách veterinárneho lekára, vo veterinárnych ošetrovniach, veterinárnych poliklinikách.

        Uplatnenie absolventa:

            vo veterinárnych liečebných zariadeniach

            na úseku hygienickej a veterinárnej kontroly

            vo veterinárnom výskume

            v podnikoch poľnohospodárskej výroby a služieb

            v podnikoch potravinárskeho priemyslu

            v predajniach drobnochovu

            v špecifických kvalifikovaných službách

4211 M 26 Záhradníctvo - sadovnícka a krajinárska tvorba

        4 - ročný študijný odbor ukončený maturitnou skúškou

        Absolvent vie vykonávať odborné práce pri podnikaní a zabezpečovaní záhradníckych služieb obchodného, projektového a poradenského charakteru, pozná zákonitosti estetiky, sortiment kvetín a okrasných drevín, ovláda sadovnícke úpravy, problematiku tvorby a ochrany životného prostredia, ochrany okrasných rastlín proti škodlivým činiteľom, vypracúva sadovnícke plány a vie ich realizovať.

        Môže pokračovať v štúdiu na VŠ napr. krajinné inžinierstvo.

 

    2423 H nástrojár

    3-ročný učebný odbor ukončený záverečnou skúškou s výučným listom. Môže pokračovať v nadstavbovom štúdiu.

    Absolvent ovláda:

 • sústruženie
 • frézovanie
 • údržbu nástrojov na kovoobrábacích strojoch
 • opravu a ostrenie nástrojov
 • údržbu strojov a nástrojov
 • tvarovanie materiálov
 • zhotovenie technických náčrtov a skíc
 • kontrolu kvality s použitím meradiel a meracích prístrojov

 

        4524 H agromechanizátor, opravár

 

        3 - ročný učebný odbor pre chlapcov ukončený záverečnou skúškou s možnosťou pokračovať v nadstavbovom štúdiu. Odbor je zaradený do duálneho systému vzdelávania.

        Absolvent je kvalifikovaný pracovník pri údržbe, opravách a diagnostike mechanizačných prostriedkov (traktory, nákladné automobily, samohybné stroje, stroje používané v rastlinnej výrobe).

        Absolvent má možnosť získať zváračské oprávnenie platné i v krajinách EÚ.

        Absolvent môže pokračovať v nadstavbovom štúdiu.

        Zmluvné  firmy v rámci DSV:

 

        PVaOD Kočín, so sídlom Šterusy

        PDP Veľké Uherce

        PPD Rybany

        Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.

 

 4572 F poľnohospodárska výroba

        2 - ročný učebný odbor pre chlapcov i dievčatá, ktorí ukončili nižší ako deviaty ročník. Štúdium končí záverečnou skúškou. Absolventi sú kvalifikovaní pracovníci pre vykonávanie jednoduchých činností v poľnohospodárskej výrobe a pomocných prác pri údržbe a opravách poľnohospodárskej techniky.