Areál školy tvorí škola, školský internát, školská jedáleň, dielne odborného výcviku, sklady, garáže, plynová kotolňa a športový areál. Škola má modernú telocvičňu s posilňovňou. Triedy sú vybavené výpočtovou a audiovizuálnou technikou s pripojením na internet. Pre študijný odbor ochrana osôb a majetku boli zriadené odborné učebne kriminalistiky, ochrany osôb a majetku a špeciálnej telesnej výchovy. Žiaci školy  majú možnosť študovať tri cudzie jazyky - anglický, nemecký a ruský jazyk. Školský internát  je súčasťou školy a poskytuje ubytovanie pre všetkých žiakov stredných škôl v meste Snina. Školský internát a sociálne zariadenia prešli kompletnou rekonštrukciou a všetky izby boli vybavené novým nábytkom.  Internát má vlastnú spoločenskú miestnosť, študovňu, solárium a televíziu. Ubytovaní žiaci majú zabezpečenú celodennú stravu v klimatizovanej školskej jedálni. Žiaci učebných odborov sa pripravujú na svoje povolanie v dielňach odborného výcviku v areáli školy a na zmluvných pracoviskách. Súčasťou dielní sú kabinety pre majstrov OV, šatne pe žiakov, odborné učebne a sociálne zariadenia. Dielne sú moderne vybavené. Škola spolupracuje so zamestnávateľmi v Snine a od januára 2021 chceme vstúpiť do duálneho vzdelávania.  Súčasťou školy je aj vlastná autoškola, kde účastníci môžu získať vodičské oprávnenie skupiny B.      

Naše top  

Prax žiakov v rámci projektu Erasmus + v Prahe, v predchádzajúcom období v Maďarsku a v Taliansku.  Odborný výcvik žiakov zabezpečovaný na pracoviskách SOŠ Snina a v podnikateľských subjektoch na území mesta Snina. Vlastná autoškola (vodičské oprávnenie skupiny B). Osvedčenie SOPK. Kurz  prvej pomoci - pre študentov odboru ochrana osôb a majetku. Ubytovanie v školskom internáte. Celodenné stravovanie v klimatizovanej jedálni.  Chodník zdravia. Dobrovoľníctvo. OSN Agenda 2030. Spolupráca s mestom Snina, MsKS Snina, SČK, Jednota dôchodcov, Centrum voľného času a ďalšími organizáciami v regióne Snina.

Výhody školy

Vlastný areál, školský internát, moderné vybavenie školy, vlastné dielne odborného výcviku, veľká telocvičňa s posilňovňou, obrovský športový areál, klimatizovaná školská jedáleň, autoškola, spolupráca s firmami, podnikateľská činnosť.