"Kto chce hľadá spôsob. Kto nechce hľadá dôvod." (Jan Werich)

Stredná odborná škola v Novákoch vznikla zlúčením dvoch pôvodných vzdelávacích inštitúcií: Stredného odborného učilišťa chemického (SOUCH) a Strednej priemyselnej školy chemickej (SPŠCH). Pôvodné školy majú dlhodobú - dnes už viac ako šestdesiatročnú tradíciu v oblasti chemického a technického vzdelávania. 

Stredná odborná škola, Rastislavova 332, 971 71 Nováky, poskytuje odborné vzdelávanie so zameraním na technickú a aplikovanú chémiu, strojárstvo, potravinárstvo a elektrotechniku.

Od 1.septembra 2014 je Stredná odborná škola v Novákoch Centrom odborného vzdelávania a prípravy pre odbory 28 technická a aplikovaná chémia.

Ponúkame :

-kvalitné odborné vzdelávanie v odboroch žiadaných na trhu práce

-možnosť duálneho vzdelávania

-špičkové materiálno-technické vybavenie (odborné učebne, moderne vybavené dielne, digitálne laboratórium prírodovedných predmetov, moderné chemické a potravinárske laboratóriá, učebne s interaktívnymi tabuľami, multimediálnu učebňu, jazykové učebne, stredisko informácií s odbornou knižnicou)

-možnosť zapájať sa do rôznych vedomostných a športových súťaží, predmetových olympiád, SOČ, organizovaní výstav, seminárov, realizácii projektov a odborných exkurzií

-množstvo mimoškolských aktivít a pestrý študentský život

-vydávame vlastný školský časopis "Ťaháky stredoškoláka"

-absolventi s výborným prospechom majú možnosť získať popri maturitnom vysvedčení a výučnom liste aj certifikát SOPK

 

Viac informácií o nás môžete získať na webovej stránke školy: www.sosnovaky.sk

A tiež nás nájdete na sociálnych sieťach:

Facebook: https://www.facebook.com/strednaodbornaskolanovaky

Instagram: https://www.instagram.com/sosnovaky/?hl=sk

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCaXa8Ud7pdQkSfshmgcTC1A