Našou úlohou je poskytnúť žiakom úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou (ISCED 3, ISCED 3A)

  • Snažíme sa prispôsobiť dopytu po vzdelaní a neustále tomu podliehajú naše aktivity v poskytovaných službách v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu
  • Využívame profesionálne personálne a materiálne kvality školy zaradením voliteľných a nepovinných predmetov, ktoré uspokoja aj záujmy žiakov so zameraním na umenie
  • Svojich absolventov kvalitne pripravíme na štúdium na vysokých školách humanitného, technického aj umeleckého zamerania
  • V Spojenej škole sú vytvorené všetky podmienky pre úspešnú prípravu žiakov pre ich budúce povolanie a pre štúdium na VŠ :
  1. Moderne vybavené učebne
  2. Moderne vybavené odborné učebne, ateliéry, laboratóriá
  3. Kvalitne vybavené učebne výpočtovej techniky
  4. Telocvičňa a posilňovňa slúžiaca nielen študentom, ale aj verejnosti
  5. Udržiavaný areál, plný zelene, ktorý nám môže závidieť nejedna škola v meste