V školskom roku 2023/2024 otvárame 1 triedu s počtom 24 žiakov.

V triede, ktorá má všeobecné zameranie, sa vyučuje podľa novovytvoreného učebného plánu.

Vo väčšine predmetov sa učivo dané učebnými osnovami preberie počas prvých troch rokov.  Vo 4. ročníku je tak možnosť viac sa venovať voliteľným predmetom, o ktoré má žiak záujem. Študenti našej školy tak budú pripravovaní na všetky typy vysokoškolského štúdia na Slovensku aj v zahraničí.

Počas štúdia sa  žiaci okrem anglického jazyka budú učiť ďalší cudzí jazyk, ktorý si zvolia z ponuky – španielsky jazyk, nemecký jazyk alebo taliansky jazyk.

Vo všetkých štyroch ročníkoch sme zaviedli povinný predmet Praktické cvičenia, kde sa žiaci môžu zdokonaľovať vo vedomostiach a zručnostiach z prírodovedných predmetov (fyzika, chémia, biológia).

Absolvent štvorročného gymnázia je všeobecne vzdelaný, jazykovo dobre vybavený, zručný v používaní IKT, schopný vyjadriť a obhájiť svoj názor.

Štúdium sa končí maturitnou skúškou.

Okrem povinného štúdia si žiaci môžu vybrať zo širokej ponuky záujmových krúžkov.

Žiaci sa môžu zapojiť do tvorby školského časopisu, navštevovať kurz spoločenských tancov, bojovať o medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburgu (DofE), vyjadriť svoj názor a aktívne pracovať v žiackej rade a v ďalších krúžkoch, ktoré škola každoročne ponúka a obnovuje.

Štúdium na našej škole je bezplatné.