HĽADÁTE KVALITNÉ ODBORNÉ VZDELÁVANIE V NAJPERSPEKTÍVNEJŠOM ODBORE?

ŠTUDUJTE TECHNICKÉ LÝCEUM

Programátor, databázový administrátor, správca informačného systému, špecialista technickej podpory, správca počítačovej siete, webmaster a web dizajnér, programátor priemyselných robotov, správca SAP... – to sú iba niektoré nedostatkové profesie potrebné na našom trhu práce. Informatika je v súčasnosti najperspektívnejším odborom nielen v rámci SR, nadväzujúc na globálne technologické zmeny nazývané Industry 4.0. Orientáciu na technické a informatické smery v našej SOŠ informačných technológií v Novej Dubnici sme sa pred 7 rokmi rozhodli riešiť zriadením študijného odboru s názvom technické lýceum. Lýceum je označenie pre výberové školy podobné gymnáziám, ktoré v krajinách západnej Európy úspešne existuje už desiatky rokov. Cieľom študijného odboru je zvýšiť záujem žiakov o štúdium technických odborov. Technické lýceum prispieva ku skvalitneniu prípravy žiakov na inžinierske a bakalárske štúdium, najmä na vysokých školách technického smeru, ale aj pomaturitné špecializačné štúdium. Nakoľko sme spojenou strednou školou – popri SOŠ IT máme aj gymnaziálnu formu štúdia – využívame synergický efekt, pri ktorom vyberáme pre technické lýceum to najlepšie z gymnaziálneho programu – oproti ostatným SOŠ určite vieme ponúknuť kvalitnú prípravu v cudzích jazykoch, odborne zameranú angličtinu, matematikufyziku. V porovnaní s gymnáziom je štúdium v technickom lýceu obohatené o odborné predmety, ako napr. v priemyslovkách.

MODIFIKUJEME A INOVUJEME EXKLUZÍVNY ODBOR

Odbor technické lýceum v našej SOŠ IT sa svojou skladbou predmetov zameriava na informačné  technológie (IT) so zvláštny dôrazom na programovanie, databázy a siete. V poslednej období cítime celospoločenský tlak po implementácii informatiky do všetkých oblastí života, v prípade školy teda do väčšiny všeobecno-vzdelávacích predmetov. V nadväznosti na túto požiadavku začíname vnútorne diferencovať náš odbor. Žiaci si budú môcť vybrať zameranie na informatikuprogramovanieaplikovanú informatiku. Keďže neoficiálnym jazykom ITčkárov je angličtina, v ďalšom období plánujeme študijný odbor technické lýceum transformovať na „čiastočne“ bilingválny – vyučovanie realizované metódou CLIL vo vybratých všeobecno-vzdelávacích predmetoch.

ZAUJÍMAVÁ PREDMETOVÁ ŠTRUKTÚRA PRE INDUSTRY 4.0

Všeobecná informatika: Informatika (2) * Aplikovaná informatika (2) * Cvičenia z informatiky (2) | Programovanie: Základy programovania (2) * Programovanie (2) * Objektové programovanie (2) * Programovanie mobilných aplikácií (2) | Siete a internet: Databázové systémy (2) * Počítačové siete (4) * Internetová bezpečnosť (2) * Webové technológie (2) * Internet vecí (2) | Technické: Základy techniky (2) * Priemyselné technológie (4) | Grafika: Technická grafika (4) * Počítačová grafika (2) | Ekonomické: Základy ekonomiky (2) * Ekonomika podnikania (1) * Úvod do sveta práce (2) | Všeobecné: Aplikovaná fyzika (2) * Aplikovaná matematika (3) * Odborný cudzí jazyk (4) * Ročníkový projekt (2)

PRIDANÁ HODNOTA TECHNICKÉHO LÝCEA

Prorodinná škola – počtom žiakov sme neveľká škola. Tento fakt považujeme za svoju výhodu. Poznáme všetkých svojich žiakov a absolventov po mene. Vieme o ich radostiach a možných problémoch a cez pravidelné neformálne stretávania BOS (Buďme opäť spolu), cez adaptačný pobyt A3D, cez saleziánsky tutoring a sprevádzanie vieme budovať vzťahy, aby sa zo žiaka stal nielen špičkový odborník, ale aj dobrý človek. Exallievské štipendiá – sú výsledkom prorodinnej politiky školy. Naši absolventi, zriadili fond na podporu študentov našej školy a posielajú žiakov technického lýcea na ročný pobyt v anglofónnych krajinách na školy obdobného typu na Malte, v USA... Shadowing na špičkových pracoviskách – naša škola je obklopená IT firmami. Pravidelne žiaci chodia na tieto pracoviská, aby videli prácu v IT projektových tímoch. High-tech priamo v škole – Raspberry Pi a mikrokontroléry ESP32, routre a switche MikroTik, VR, 3D modeling a tlač, roboty... – a mnohé ďalšie najmodernejšie technológie nájdu žiaci priamo v podmienkach školy. Formou výpožičky, dávame žiakom možnosť využívať tieto technológie aj v domácom prostredí a cvičiť na nich svoje programátorské zručnosti. Študentské stáže – pravidelne chodia žiaci technického lýcea na dvojtýždňový študijný pobyt do partnerského vedecko – výskumného centra v Dubne (Moskva) – obdoba CERNu.

CELOSVETOVO UZNÁVANÉ CERTIFIKÁTY

Študent môže – okrem maturity – získať ďalšie certifikáty a osvedčenia, ktoré mu uľahčia vstup do sveta IT-priemyslu. Sme jedinou certifikovanou SŠ v SR, ktorá je partnerom vo vzdelávaní americkej firmy Oracle a máme zriadenú ORACLE ACADEMY. Umožňujeme cCertifikujemeáciu našich žiakov v oblasti databázových systémov. Pre prácu so sieťami máme zriadenú CISCO NETWORKING ACADEMY a pracujeme so sieťovými zariadeniami MikroTikc Academy. V rámci predmetu Priemyselné technológie – ako jediná SŠ – vyučujeme SAP systémy – inteligentné riadenie podniku.

ÚSPECHY A UPLATNENIE Z TECHNICKÉHO LÝCEA

1. miesto (medzinár.) Genius Logicus, 1. miesto (SR) v olympiáde z NEJ, 2. miesto (SR) v olympiáde z ANJ, 5. miesto (SR) SOČ v informatike, 7. miesto (SR) v EČ MS z ANJ B2 medzi 364 gymnáziami a SOŠ v SR, Čitateľská gramotnosť vysoko nad národným priemerom (SR), 1. miesto (TN) Master of Rhetoric, 1. miesto (TN) Olympiáda v informatike... to je len krátky výpočet úspechov našich žiakov v poslednom období. Za najväčší úspech technického lýcea však považujeme fakt, že za 7 rokov existencie tohto nášho študijného odboru sme ešte „nevyprodukovali“ ani jedného neuplatniteľného absolventa. 93,7% absolventov odboru pokračuje na VŠ technického a informatického zamerania nielen v SR, ale aj v zahraničí. Ostatní naši absolventi pracujú, prípadne podnikajú vo svojom skončenom odbore.