Stavebné odborné školstvo má pevné miesto v sieti stredných škôl v Banskej Bystrici.

Ponovembrová reštrukturalizácia v segmente stavebníctva, rozpad veľkých stavebných firiem, nedostatok investícií a demografický vývin na Slovensku bol podnetom na postupnú transformáciu stavebných stredných odborných škôl. Zo štyroch škôl zostala v Banskej Bystrici už len jedna – Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica. Vznikla v roku 2011 spojením SOŠ stavebnej, Kremnička 10, Banská Bystrica a SPŠ stavebnej, Skuteckého 20, Banská Bystrica.

Poskytuje vzdelávanie v študijných a učebných odboroch v oblasti stavebníctva a polygrafie.

Organizačné zložky školy sú:

·Stredná odborná škola stavebná,

·Stredná priemyselná škola stavebná.

Škola sídli v mestskej časti Kremnička, súčasťou školy je školský internát. Škola poskytuje celodenné stravovanie v školskej jedálni. Budova školy prešla v lete v roku 2012 komplexnou rekonštrukciou (výmena okien, zateplenie budov, oprava striech, rekonštrukcia vykurovacieho systému).

Škola je od roku 2012 Centrom odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve pre Banskobystrický samosprávny kraj.

Pracovným krédom všetkých zamestnancov školy je kvalitná odborná príprava v zmysle požiadaviek zamestnávateľov a formovanie ich ušľachtilých osobnostných vlastností.