3. September je dňom, kedy vznikla spojená škola Pankúchova.  Škola ponúka tri rôzne programy vzdelávania : 8- ročné štúdium, 5-ročné bilingválne štúdium a IB Program

Cieľom na našej škole je zdieľať a uplatňovať spoločnú filozofiu – zaviazať sa k vysokokvalitnému, medzinárodnému vzdelávaniu založenému na princípe spojenia teórie a praxe so skutočným životom. Podporujeme medzinárodné zmýšľanie, no zároveň rešpektujeme a podporujeme rozvoj potrieb študentov a ich jedinečných osobností a podporujeme ich, aby sa stali študentmi, ktorí pomáhajú vytvárať mierový a lepší svet.

Každodennou súčasťou nášho života sú rôzne ekologické aktivity. Máme študentskú radu a bohaté družobné styky so zahraničnými školami. Naši žiaci dlhodobo dosahujú vynikajúce výsledky v rôznych súťažiach a organizujeme jazykové pobyty v zahraničí či lyžiarske kurzy. Dôraz kladieme na prípravu našich študentov na vysokoškolské štúdium, či získanie medzinárodnej maturity…

 

V medzinárodnom programe PYP žiaci v rôznych ročníkoch absolvujú 6 transdisciplinárnych tém, v ktorých sa učiai aj, o  jedinečnosti každého z nás, ako si vytvárať priateľstvá,  učia sa brať zodpovednosť za svoje skutky, hovoria  o využití rôznych materiálov, a o tom ako sa menia, či o technologickom vývoji, ktorý nám pomáha  preskúmať vesmír, zameriavajú svoju pozornosť na našu planétu a diskutujú, ako chrániť našu Zem.

Naši učitelia využívajú zážitkové vyučovanie a nabádajú deti k pýtaniu sa otázok. Je to dôležité najmä pre rozvoj vedomostí, chápania a celkový rozvoj dieťaťa. Počas všetkých predmetov sa žiaci učia prostredníctvom bádania (Inquiry Based Learning). Toto učenie začína tvorením otázok, či nastolením problému namiesto jednoduchého prezentovania faktov. Žiaci identifikujú a vyhľadávajú podstatu problému, na základe čoho si rozširujú svoje poznatky, čo im napomáha k ďalšiemu štúdiu. Učenie prostredníctvom bádania zahŕňa problémové učenia sa,  tvorbu projektov, či učenie sa prostredníctvom výskumu.