O škole

Spojená škola v Sabinove má z dlhodobého hľadiska nezastupiteľné miesto v príprave kvalifikovaných pracovníkov pre elektrotechnický, drevospracujúci a strojárenský priemysel. Zároveň úspešne zabezpečuje vzdelávanie v oblasti gastronómie a administratívy v regióne Šariša a Hornej Torysy. Počas 62 - ročnej histórie vychovala škola viac ako 8 000 absolventov v učebných odboroch a okolo 3 900 absolventov v študijných odboroch. Kvalitnú prípravu študentov pre uplatniteľnosť na trhu práce doma i v zahraničí zabezpečujú skúsení učitelia a majstri odborného výcviku. Neustála modernizácia materiálno-technického vybavenia školy a zapájanie sa do rôznych projektov predstavujú dôležitú konkurenčnú výhodu na trhu stredných škôl. Absolventi Spojenej školy v Sabinove získavajú jej úspešným ukončením maturitné vysvedčenie, resp. výučný list.

Naše naj

 • odborné a multifunkčné učebne a dielne (3D tlačiareň, CNC stroje PLC systémy, roboty, autodiagnostika)   
 • výhodná poloha školy
 • moderný športový areál (telocvičňa, bazén, futbalové ihrisko)
 • lyžiarsky kurz
 • plavecký kurz
 • moderné vybavenie školy
 • vzdelávanie s podporou IKT
 • vysoká odbornosť a uplatnenie absolventov v praxi
 • celoživotné a duálne vzdelávanie (rôzne formy vzdelávania: denné, externé, pomaturitné,  nadstavbové, skrátené)
 • aktívne zapájanie sa do rozvojových, investičných a medzinárodných projektov
 • získanie osvedčenia o elektrotechnickej spôsobilosti
 • zváračský kurz
 • kurz na získanie nižšieho stredného vzdelania (9. ročník ZŠ)

Tradície školy

Sabinovská škola mala vyše 100 ročnú tradíciu poľnohospodárskych odborov. Po spoločenských zmenách v roku 1989 došlo k ich útlmu a škola sa preorientovala na technické odbory a služby.

 • Pentapolitana
 • súťaž Silná ruka
 • dobročinné akcie: Študentská kvapka krvi
 • Čitateľský maratón
 • CodeWeek – jednoduchý kurz programovania

 

 Krúžky školy

 • športové (futbal, florbal, tenis)
 • elektrotechnické
 • gastronomické
 • motoristické
 • dobrovoľníctvo