Spojená škola vznikla 1.9.2021 spojením Strednej odbornej školy polytechnickej Andyho Warhola v Medzilaborciach a Gymnázia v Medzilaborciach. Škola ponúka kvalitnú prax v systéme duálneho vzdelávania a na pracoviskách zamestnávateľa. Zapájame sa do rôznych súťaží, dobrovoľníckych podujatí, ochrany prírody a umeleckých aktivít. Škola bola expertmi Svetovej banky v rámci iniciatívy „Catchig-up Regions“ vybraná do projektu na podporu malých a stredných podnikov a živnostníkov ako jedna z piatich škôl PSK.

Naše naj:

 • I. miesto na medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem krajín V4 v kategórii najlepšia reprezentantka cvičnej firmy
 • I. miesto na Majstrovstvách Slovenska v elektronických šípkach stredných škôl
 • absolútne víťazstvo v krajskej súťaži stredných škôl PSK Za krásu slova
 • cena Objav roka za školský časopis laBorec
 • cena Ministerstva hospodárstva, cena Hejtmana kraja Vysočina a cena predsedu PSK za najkrajší stánok na celoštátnej prezentačnej výstave Mladý tvorca Nitra
 • v rámci Európskeho týždňa odborných zručností (European Vocational Skills Week 2020) sa žiaci odboru pracovník marketingu zapojili do súťaže ZVIDITEĽNI – REŠTARTUJ – INŠPIRUJ  v kategórii študentských cvičných firiem Slovenskej republiky získali 2. miesto
 • odborné vzdelávanie a príprava v systéme duálneho vzdelávania
 • kontakt s reálnou praxou formou praktického vyučovania na pracoviskách zamestnávateľa
 • telocvičňa, posilňovňa, multifunkčné exteriérové športovisko

Naše tradície:

 • Účasť na krajských a celoslovenských kolách Stredoškolskej odbornej zručnosti
 • Deň otvorených dverí
 • Imatrikulácia prvákov – prijímanie žiakov I. ročníka do študentského cechu
 • Kadernícka mikulášska show
 • Vianočná akadémia 
 • Slovenčina hrou
 • Súťaž odborných zručností