Spojená škola, Masarykova 24, Prešov pripravuje žiakov v oblasti cestovného ruchu, ekonomiky, podnikania, ekonomických a obchodných služieb. Pripravuje žiakov do reálneho života ako aj pre štúdium na vysokých školách. Na Spojenej škole sa študuje v týchto odboroch:  

- 6317 M obchodná akadémia                                                                                                               Absolvent študijného odboru je stredoškolsky vzdelaný pracovník so všeobecným a odborným vzdelaním potrebným na vykonávanie ekonomických činností a obchodno-podnikateľských funkcií v súkromných a štátnych podnikoch.

- 6325 M ekonomické lýceum                                                                                                              Absolvent študijného odboru je stredoškolsky kvalifikovaným pracovníkom schopným samostatne vykonávať činnosť v ekonomickej oblasti akéhokoľvek zamerania.

- 6341 M škola podnikania                                                                                                              Štúdium pripravuje absolventov na kvalifikované riadenie malého a stredného podniku. Je kombináciou ekonomického a právneho vzdelania. Absolvent je schopný prijímať správne rozhodnutia z ekonomického a právneho hľadiska a navrhovať ďalšie postupy.

- 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu                                                                      Absolventi nájdu uplatnenie ako manažéri strednej úrovne a zamestnanci v podnikoch cestovného ruchu (v cestovných kanceláriách, agentúrach, v turistických informačných centrách, v dopravných podnikoch a zariadeniach, v kúpeľných, rekreačných a ubytovacích zariadeniach.