Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov
org. zložka Gymnázium, Slovenská 5
org. zložka Stredná odborná škola polytechnická, Slovenská 5
 
tel.: 054/4861950
email: ssjhbj@slovanet.sk
web: https://ssjh.edupage.org/, www.ssjh.sk
facebook: https://www.facebook.com/SSJHBJ/ 

Viac o škole: http://online.anyflip.com/uurcg/jmff/mobile/index.html

Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov
org. zložka Gymnázium, Slovenská 5, Bardejov

Gymnázium je organizačnou zložkou Spojenej školy Juraja Henischa  s viac ako 30-ročnou tradíciou, moderná, dynamická škola, ktorú charakterizuje individuálny prístup, kreativita, diferenciácia vzdelávania, tradície, kultivované prostredie, úsmev a slušnosť. Prioritou školy je kvalita vyučovacieho procesu, dobré študijné výsledky, možnosť vyberať si voliteľné predmety, medzinárodné projekty, veľa mimoškolských aktivít, športových súťaží a krúžkov, školský časopis, televízia, rádio a spevácky súbor. Učitelia využívajú moderné učebné pomôcky a informačno-komunikačné technológie vo výučbe.

Naše naj:
•    škole pôsobí školský časopis Gymoš - V ROKU 2019 AKO PRVÝ V HISTÓRII TRETÍKRÁT ZLATÝ NA ŠTÚROVOM PERE
•    školské rádio
•    školský folklórny súbor 
•    gymnázium je partnerom projektu IT Akadémia na rozšírenej úrovni s využitím IT Science Laboratória vzdelávanie pre 21. storočie
•    klub Amavet, 
•    telocvičňa, posilňovňa, fitness a jedáleň s možnosťou výberu zo 4 stálych jedál
•    zrekonštruovaná budova školy a bezbariérová škola
•    moderne vybavené učebne
•    využívanie IKT techniky pri výučbe
•    špecializované odborné učebne

Naše tradície
•    najväčšou pýchou gymnázia je školský časopis Gymoš, ktorého prvé číslo vyšlo v roku 2010. Je to jediný školský časopis na Slovensku, ktorý vychádza pravidelne každý mesiac.
•    školské rádio
•    školský folklórny súbor
•    projekty Easmus+

O škole:

            Hlavnou úlohou  gymnázia je príprava študentov na štúdium na vysokej škole.  Absolventi dosiahnu úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. Študuje sa podľa školského vzdelávacieho programu, ktorý umožňuje žiakom v 3. a 4. ročníku voliteľnosť predmetov podľa ďalšieho študijného zámeru na vysokej škole či záujmov. Študenti sa tak kvalitne pripravia na maturitné skúšky i prijímacie pohovory na vysoké školy. Našim študentom ponúkame možnosť realizácie v predmetových a športových súťažiach, súťažiach SOČ, olympiádach, recitačných súťažiach, rôzne humanitárne akcie formujúce osobnosť študentov, prácu v školskom časopise Gymoš, získal počas svojej existencie 39 ocenení v rámci celého Slovenska.

Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov
org. zložka Stredná odborná škola polytechnická, Slovenská 5, Bardejov 

O škole:
Škola je organizačnou zložkou Spojenej školy Juraja Henischas s viac ako 50-ročnou tradíciou. Ide o školu s technickým zameraním, odbornými pracoviskami na dielňach praktického vyučovania. Škola je stavebne, priestorovo a materiálne vybavená tak, že plne umožňuje vzdelávanie v oblasti strojárstva, elektrotechniky a stavebníctva. Študenti majú počas štúdia zabezpečenú platenú odbornú prax vo firmách s možnosťou zamestnať sa ihneď po skončení štúdia.

Naše naj:
•    škole pôsobí školský časopis Gymoš - V ROKU 2019 AKO PRVÝ V HISTÓRII TRETÍKRÁT ZLATÝ NA ŠTÚROVOM PERE
•    školské rádio
•    školský folklórny súbor 
•    možnosť získať zváračský preukaz na našej vlastnej zváračskej škole 
•    klub Amavet, 
•    telocvičňa, posilňovňa, fitness a jedáleň s možnosťou výberu zo 4 stálych jedál
•    zrekonštruovaná budova školy a bezbariérová škola
•    moderne vybavené učebne
•    využívanie IKT techniky pri výučbe
•    špecializované odborné učebne

Naše tradície:
•    najväčšou pýchou gymnázia je školský časopis Gymoš, ktorého prvé číslo vyšlo v roku 2010. Je to jediný školský časopis na Slovensku, ktorý vychádza pravidelne každý mesiac.
•    školské rádio
•    školský folklórny súbor
•    projekty Easmus+
•    zváračské kurzy 

Škola spolupracuje s 62 firmami a živnostníkmi, zabezpečuje reálnu prax pre našich žiakov formou praktického vyučovania na zmluvných pracoviskách v strojárskych, elektrotechnických a stavebných odboroch, v ktorých vzdeláva.