Gymnázium Dominika Tatarku má štyridsaťročnú tradíciu. Patrí medzi TOP gymnázií na Slovensku. Absolventi školy patria medzi úspešné a uznávané osobnosti v spoločnosti, kultúre i vede. Hlavnou úlohou gymnázia je kvalitná príprava študentov na vysokoškolské štúdium.

Školský vzdelávací program sekcie štvorročného gymnázia je disponibilnými hodinami posilnený o výuku prírodovedných predmetov. Vyučovanie prebieha v odborných jazykových učebniach, odborných predmetových učebniach, ako aj v chemicko-biologickom či fyzikálnom laboratóriu. Záujemci o informatiku majú možnosť študovať podľa alternatívneho plánu s posilnenými hodinami informatiky a aplikovanej informatiky. Študenti sa môžu v treťom a štvrtom ročníku profilovať výberom voliteľných predmetov.

Klasické vyučovanie je doplnené o rôzne predmetové a záujmové exkurzie, besedy a projekty. O študentský život sa stará aj Študentská rada. Pravidelne sa organizuje Študentský ples alebo Študentská kvapka krvi.

Vysoko kvalifikovaný pedagogický zbor pomáha rozvíjať záujmy a talenty žiakov, o čom svedčia úspechy v rôznych celoslovenských i medzinárodných súťažiach.

Tridsaťročná bilingválna slovensko-nemecká sekcia gymnázia je určená pre žiakov 8. a 9. ročníka základnej školy. Výuku nemecky vyučovaných predmetov zabezpečujú kvalifikovaní učitelia z Nemecka. Po prvom prípravnom ročníku žiaci ovládajú nemecký jazyk na takej úrovni, že ďalšie vzdelávanie v odborných predmetoch vyučovaných po nemecky je pre nich bezproblémové. Počas štúdia žiaci absolvujú výmenné pobyty v Nemecku. Môžu sa zapojiť do rôznych medzinárodných projektov. Naši absolventi získavajú okrem slovenského a nemeckého maturitného vysvedčenie aj štátnu jazykovú skúšku z nemeckého jazyka na úrovni C1.  Vďaka tomu sú vynikajúco pripravení študovať tak na domácich, ako aj na zahraničných vysokých školách. Najlepší absolventi majú možnosť získať DAAD štipendium na celé vysokoškolské štúdium v SRN.

Osemročné gymnázium je určené pre žiakov 5.ročníka základnej školy. Plán prvých štyroch rokov tohto štúdia je rozšírený o nemecký jazyk. Vo štvrtom ročníku sa žiaci môžu rozhodnúť pre štúdium v bilingválnej sekcii.