so študentami v projekte Erasmus

Stredná priemyselná škola dopravná je v projekte Erasmus plus, aby zvyšovala odbornú i jazykovú pripravenosť študentov. Na projekte dlhodobo úspešne pracujú Ing. Vladimír Brath a Ing. Ľubica Gergelyová.

Erasmus+ poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť študentom, žiakom odbornej prípravy, pedagogickým zamestnancom, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí  a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť.

Erasmus + sa zameriava na zlepšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy v celej Európe, poskytovanie príležitostí pre študentov a zamestnancov OVP absolvovať stáž v zahraničí. Pomáha organizáciám odborného vzdelávania a prípravy vybudovať strategické partnerstvá s inými organizáciami a podnikmi na vytvorenie úzkych väzieb medzi vzdelávaním a odbornou prípravou                            a svetom práce.