Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník je právnym nástupcom svojej predchodkyne, Strednej priemyselnej školy, ktorá sa po svojej 40-ročnej existencii  na základe legislatívnych zmien zanikla a zároveň sa  pretransformovala na nový typ školy – Školu umeleckého priemyslu  a zaradila sa tak  do siete stredných umeleckých škôl. Škola tak nadobúda významné postavenie v rámci ponuky vzdelávacích programov nielen v rámci svojho regiónu, ale aj v širšom priestore, nevynímajúc z neho aj potenciálnych záujemcov zo zahraničia, špeciálne z Ukrajiny. Špecifikum školy  spočíva v tom, že ako jediná v Prešovskom kraji ponúka štúdium v umeleckých odboroch odevný dizajn a reklamná tvorba a ako jedna z dvoch umeleckých škôl Prešovského kraja štúdium v odbore grafický  dizajn.

8610 M  Študijný odbor odevný dizajn rozvíja kreatívne myslenie študentov, ktorého výsledkom je tvorba odevu alebo trojdimenzionálneho objektu. Žiaci sa učia koncepčne zvládnuť prácu odevného návrhára od inšpirácie, cez návrh až k samotnej realizácii.

8604 M Študijný odbor grafický dizajn  podporuje rozvoj samostatného výtvarného myslenia, presadzovania nových, netradičných myšlienok a metód pri navrhovaní a výtvarnej realizácii grafickej problematiky v oblasti grafického dizajnu, reklamy, úžitkovej grafiky a výtvarnej úžitkovej tvorby a vizuálnej komunikácie.

8633 M Študijný odbor reklamná tvorba  je zameraný na samostatné výtvarné myslenie, estetické cítenie a kreativitu v oblasti prípravy a realizácie vizuálnej reklamy v printových a digitálnych médiách, multimediálnych štúdiách a v internetovej komunikácií. Popri tlačovej reklame sa zaoberá i tvorbou webových stránok, multimediálnych prezentácií, videosekvencií a 3D grafiky. Dôraz je kladený na šírenie reklamy formou dynamických webových stránok s podporou redakčných systémov. V oblasti multimediálnych prezentácií sa žiaci venujú tvorbe animovaných reklamných bannerov a interaktívnych multimediálnych prezentácií.

       Škola vyvíja  systematické aktivity s jasným  cieľom – zlepšiť a inovovať kvalitu umeleckého  vzdelávania  a zároveň vyvíja neustálu snahu o jej  preniknutie do povedomia nielen v blízkom, ale aj v širšom okolí.

       Jednou z ciest ako tento cieľ  dosiahnuť, je  aj pravidelné nadväzovanie  úzkej spolupráce so školami podobného zamerania v zahraničí. ŠUP vo Svidníku, ako nástupca SPŠ Svidník, už 14 rokov každoročne úspešne realizuje medzinárodné projekty Comenius,  Leonardo da Vinci a Erasmus+. ŠUP vo Svidníku  má bohaté skúsenosti  s projektami zameranými na odbornú prípravu a školské partnerstvá. Naša škola spolupracuje  so školami orientovanými na umelecké, resp. odevné alebo grafické zameranie študijných programov.

        Počas 14-ročných skúseností s organizovaním medzinárodných projektov vycestovalo do zahraničia na mobility spolu viac ako 460 študentov a učiteľov do krajín ako Francúzsko, Portugalsko, Španielsko, Veľká Británia, Taliansko, Grécko, Poľsko a Česko a v zahraničí strávili spolu viac ako 480 dní. Zvyšovanie kvality vzdelávania prostredníctvom medzinárodných stáží v partnerských školách považujeme za nevyhnutnú súčasť rozvoja školy, keďže tieto projekty umožňujú všetkým zúčastneným porovnať fungovanie  vzdelávacích inštitúcií s rovnakým zameraním.

        Škola realizuje, samozrejme aj ďalšie aktivity – súťaže workshopy, prezentácie, módne prehliadky, ktoré výrazne  dotvárajú a neraz aj presahujú rámec vyučovaných odborov. Poskytujú priestor pre sebarealizáciu a konfrontáciu umelecko-remeselných, digitálnych, výtvarných, odevných zručností a schopností žiakov. Spolu s medzinárodnými projektovými  aktivitami výrazne prispievajú ku kreatívnemu rozvoju osobnosti žiaka a potvrdzujú dôležité postavenie ŠUP  vo Svidníku v stredoškolskom umeleckom vzdelávaní, ktoré bolo potvrdené už spomínaným zaradením do siete umeleckých škôl na Slovensku.

Obľúbené videá