Škola umeleckého priemyslu Ladislava Bielika, Vajanského 23, sídli v meste Levice v Slovenskej republike. Jej zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj a je jedinou školou umeleckého priemyslu v jeho pôsobnosti. Škola vzdeláva a vychováva mladých umelcov a poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie v umeleckých odboroch:

  • grafický dizajn,
  • propagačné výtvarníctvo,
  • fotografický dizajn,
  • priemyselný dizajn,
  • odevný dizajn,
  • reklamná tvorba  

Pedagogický zbor tvoria všeobecnovzdelávací a odborní plne aprobovaní učitelia, mnohí z nich sú dlhoročne samostatne pôsobiaci v umeleckom svete ako akademickí maliari, akademickí sochári a magistri umenia. 

V rámci štúdia žiaci absolvujú odborné a všeobecnovzdelávacie predmety, v rámci ktorých je aj anglický jazyk. Učitelia v súčasnej dobe inovujú a modernizujú výučbu, využívajú IKT a neustálym štúdiom skvalitňujú svoje odborné zručnosti. Na dosiahnutie cieľov tohto procesu majú učitelia aj žiaci v rámci výučby vhodné vybavenie školy: ateliéry, dielne, počítačové učebne, jazykové odborné učebne, odborný softvér a interaktívne tabule.

Učitelia odborných predmetov majú skúsenosti s prípravou a realizáciou školských súťaží a výstav, s organizovaním súvislej umeleckej praxe a plenérov žiakov a s realizáciou projektov zameraných na odborné kompetencie.

Škola umeleckého priemyslu Ladislava Bielika v Leviciach sa už mnoho rokov zapája do rôznych medzinárodných, národných a regionálnych projektov. V rámci programu Erasmus+ škola spolupracovala už v 8 medzinárodných projektoch „Oblečenie nás učí a inšpiruje“, „Podpora umenia“, „Kariéra v umení“; „Ako počítače ovplyvňujú detstvo“; „Inovatívne v grafike“; „Učíme sa z histórie“, „Zdravé jedlo 3. milénia“ a „Komunikácia vo svete módy“.

V rámci ESF škola realizovala v období rokov 2011 až 2013 projekt operačného programu Vzdelávanie s názvom Škola tvorivého vzdelávania a v roku 2015 ukončila  ďalší projekt zameraný na reformu systémov vzdelávania a odbornej prípravy s názvom Moderná škola pre prax. V súčasnosti škola realizuje projekt v rámci OPĽZ s názvom Tvorivo, moderne a digitálne k praxi.

Okrem projektov sa škola pravidelne zúčastňuje národných a regionálnych umeleckých súťaží a výstav a je tiež 11 rokov organizátorom 4 vlastných výstav umeleckých prác žiakov, učiteľov a absolventov.

Absolventi školy sa po úspešne zvládnutej maturitnej skúške stávajú študentami vysokých škôl, samostatnými podnikateľmi v oblasti umenia a reklamy alebo zamestnancami v oblasti propagácie, reklamy grafického, odevného alebo priemyselného dizajnu. Najčastejšie sa absolventi školy hlásia na vysoké školy Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave v študijných odboroch fotografia, grafika, maľba, odevný dizajn, dizajn nábytku, dizajn interiéru, architektúra, estetika, učiteľstvo výtvarnej výchovy, učiteľstvo anglického jazyka, žurnalistika ...

Mnoho z úspešných absolventov školy je už dnes známych v oblasti svojho pôsobenia.