Prvá pomoc s profesionálnymi záchranarmi

Na vyučovacom predmete prvá pomoc žiaci nadobúdajú vedomosti a zručnosti týkajúce sa
poskytovania prvej pomoci, ktoré im ako budúcim zdravotníckym pracovníkom umožnia poskytnúť
nielen kvalifikovanú prvú pomoc v zmysle zákona, ale tiež aplikovať správne postupy pri záchrane
života v každodenných situáciách. Z dôvodu neustálej aktualizácie postupov /ERC Guedelines 2021/ ako aj aktivizácie žiakov na vyučovaní, už piaty rok zabezpečujeme vyučovacie prvej pomoci s profesionálnymi záchranármi pod vedením Mgr. Dušana Krausa a Bc. Miriam Pištejovej. Prostredníctvom reálnych videí si žiaci zopakovali postup ABCDE pre laikov, ktorý sa využíva na zjednodušenie a urýchlenie vyšetrenia a ošetrenia človeka v ohrození života, hľadali v postupoch na videách chyby pri poskytovaní prvej pomoci a spoločne zdôvodňovali správne postupy.
PhDr. M. Gorecká, PhDr. S. Dorinová