Projekt

Projekt: Školská mediácia ako nástroj prevencie šikanovania a ďalších sociálnopatologických javov.

 Školská mediácia je dôležitým nástrojom na školách,  na prevenciu proti sociálnopatologickým javom. Pomocou nej  naučíme žiakov  ako sa brániť, proti nežiadúcemu správaniu sa zo strany  agresorov. Zlepšíme správanie žiakov a pedagogických zamestnancov školy navzájom. Naučíme  žiakov akceptovať inakosť ľudskej osobnosti. Pomocou nej  v prostredí našej školy vytvoríme  bezpečné, príjemné prostredie a zlepšíme klímu na našej  škole . Do aktivít projektu sú zapojení pedagogickí zamestnanci a žiaci školy.

Projekt ‘Školská a rovesnícka mediácia ako nástroj prevencie šikanovania a ďalších sociálnopatologických javov’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

Informácie o projekte nájdete na našej stránke . Porozprávajte o projekte https://www.aveprosperita.sk/projekt-skolska-a-rovesnicka-mediacia/.